Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Διδακτική της Πληροφορικής ΘΕ500  Γ Κορμού  4
4
Δουκάκης Σ.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  1. κατανοεί θέματα που αφορούν τις σπουδές στην πληροφορική
  2. κατανοεί έννοιες που συνδέονται με τις θεωρίες της μάθησης και της διδακτικής της πληροφορικής

Περιγραφή Μαθήματος

Η πληροφορική στην εκπαίδευση: γνωστικό αντικείμενο και εκπαιδευτικό μέσο, Το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση, ο προγραμματισμός ως γνωστικό αντικείμενο, προγραμματιστικά εργαλεία. Μάθηση, διδασκαλία και εκπαιδευτικές τεχνικές, μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, σενάρια διδασκαλίας, αξιολόγηση μαθητή.

Υλικό μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS296/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής, Βασίλης Ι. Κόμης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  2. Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής, Ν. Αλεξανδρής, Β. Μπελεσιώτης, Ε. Φούντας, Εκδόσεις Βαρβαρήγου Μαρκέλλα.