Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών  HY345  ΣΤ Επιλογής  4
4
Μάγκος E.
Τσώχου A.
Χριστοπούλου Ε.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην διδασκαλία εξειδικευμένης γνώσης στο πεδίο της ασφάλειας πληροφοριών με έμφαση σε συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα ή άλλες τεχνολογίες.

Η ύλη του μαθήματος διακρίνεται σε δύο μέρη. Πρώτον, στην παροχή γνώσεων για την αναγνώριση απαιτήσεων ασφάλειας σε συγκεκριμένου τύπου πληροφοριακά συστήματα και υπηρεσίες, όπως πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα, απαιτήσεις ασφάλειας σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, όπως σε πληροφοριακά συστήματα με τεχνολογίες νεφοϋπολογιστικής. Δεύτερον, στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν σε πρακτικά ζητήματα και εφαρμογές ασφάλειας συστημάτων και δικτύων, μέσω και εργαστηριακών μαθημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών που προκύπτουν ανάλογα με τον τύπο του πληροφοριακού συστήματος και του ιδιοκτήτη οργανισμού,

  • Έχει τη γνώση και τις δεξιότητες να εφαρμόσει μέτρα προστασίας της ασφάλειας πληροφοριών σε επίπεδο συστημάτων,

  • Έχει τη γνώση και τις δεξιότητες να εφαρμόσει μέτρα προστασίας της ασφάλειας πληροφοριών σε επίπεδο δικτύων,

  • Αναγνωρίσει και να συνεισφέρει στις τρέχουσες εξελίξεις και προκλήσεις στο ευρύτερο πεδίο της ασφάλειας πληροφοριών.

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγικά θέματα. Ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πιστοποιήσεις επαγγελματιών ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Συμμόρφωση με πολιτικές ασφάλειας. Ανάλυση επικινδυνότητας σε cloud περιβάλλοντα. Αυθεντικοποιημένη εδραίωση κλειδιού και Εφαρμογές: Συστήματα Διανομής κλειδιού, Συστήματα Μεταφοράς Κλειδιού, Συστήματα Συμφωνίας Κλειδιού. Μοντέλο απειλών στο Επίπεδο TCP/IP, ασφάλεια υπηρεσιών Διαδικτύου, ασφάλεια στο Web. Δικτυακά Συστήματα Firewalls. Προηγμένα Θέματα στην Ασφάλεια συστημάτων και δικτύων. Πρακτικά Θέματα και Εφαρμογές στην Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων

Υλικό Μαθήματος

https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI135/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. Πολέμη N. και  Καλιοντζόγλου Α., (2008), Πρακτικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 978-960-6759-15-4, 2008
  2. Σωκρ. Κάτσικας, Δ. Γκρίτζαλης, Στεφ. Γκρίτζαλης (2004), Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 960-8105-57-9