Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής  ΘΕ700  Ζ Επιλογής  4
4
Δουκάκης Σ.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  1. κατανοεί θέματα που αφορούν τις σπουδές στην πληροφορική,
  2. κατανοεί έννοιες που συνδέονται με τις θεωρίες της μάθησης και της διδακτικής της πληροφορικής

Περιγραφή Μαθήματος

Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ ως µέσο γνώσης, έρευνας και µάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Βασικές έννοιες και χρησιµοποιούµενη ορολογία του τοµέα της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής. Παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες µάθησης, µαθησιακές δυσκολίες σε βασικές έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγµατα από σχέδια µαθήµατος και δραστηριότητες.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS297/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής, Βασίλης Ι. Κόμης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  2. Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής, Ν. Αλεξανδρής, Β. Μπελεσιώτης, Ε. Φούντας, Εκδόσεις Βαρβαρήγου Μαρκέλλα.