Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα

Κατεύθυνσης

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα ΗΥ310  Δ Κορμού  4
6
Πατέλη Α., Κουρουθανάσης Π.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση της έννοιας ενός Πληροφοριακού Συστήματος και του ρόλου που επιτελεί στη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών.
 • Η κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Π.Σ. σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού:
  • Λειτουργικό (Αναδιοργάνωση Διαδικασιών)
  • Τακτικό (Έλεγχος και Παρακολούθηση)
  • Στρατηγικό (Λήψη Αποφάσεων)
 • Η κατανόηση βασικών εννοιών της θεωρίας συστημάτων και κατανόηση της χρήσης της για μορφοποίηση ενός συνόλου δομημένων κι αδόμητων οργανωσιακών προβλημάτων.
 • Η εξοικείωση με τις τεχνικές αναπαράστασης/ μοντελοποίησης βασικών στοιχείων (δεδομένων, επεξεργασιών) ενός Πληροφοριακού Συστήματος.
 • Η ικανότητα περιγραφής μιας προσέγγισης ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων βασισμένη στον Κύκλο Ζωής και Ανάπτυξης ενός Π.Σ.

Περιγραφή Μαθήματος

Η έννοια του συστήματος. Νόμοι και αρχές της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων (δομή, όρια, εντροπία, κ.ά.). Μεθοδολογίες Δύσκαμπτων κι Ευμετάβλητων Συστημάτων. Θεωρία Ευμετάβλητων Συστημάτων του P. Checkland. Ο στρατηγικός ρόλος των Π.Σ. Κύκλος ζωής πληροφοριακών συστημάτων. Τεχνικές περιγραφής και ανάλυσης της δομής ενός πληροφοριακού συστήματος. Στρατηγικές και Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Ποιότητα και παράγοντες επιτυχίας ενός Π.Σ. Οργανισμοί και λειτουργικές διαδικασίες. Πληροφορία, μάνατζμεντ και λήψη αποφάσεων. Οργανωτικός ανασχεδιασμός και ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS129/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Κιουντούζης, Ε. (2009) Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Μπένου (3η Έκδοση), Αθήνα.
 2. Avison, D., Fitzgerald, G. (2007) Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (1η Έκδοση), Αθήνα.
 3. Malaga, R. A. (2005) Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα.
 4. Πολλάλης, Γ.Α., Γιαννακόπουλος, Δ.Ι., Παπουτσής, Ι. (2004) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Ι – Εισαγωγή στην Τεχνολογία και Στρατηγική, Εκδόσεις Θ. Σταμούλης, Αθήνα.
 5. Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2006) Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (MIS) – Οργάνωσης και Τεχνολογία στη Δικτυωμένη Επιχείρηση, Έκτη Αμερικανική Έκδοση, Κλειδάριθμος, Αθήνα.