Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Παράλληλος Προγραμματισμός  Η Επιλογής  4
4
Στεφανιδάκης Μ.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος “Παράλληλος Προγραμματισμός” οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν την προηγμένη οργάνωση ενός υπολογιστή και τη σχέση αρχιτεκτονικής και παράλληλης επεξεργασίας,
  • Να παρακολουθήσουν αυτόνομα περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα του παράλληλου προγραμματισμού,
  • Να επιλέξουν την ενδεικνυόμενη μορφή παράλληλου υλικού (hardware) σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής,
  • Να μετασχηματίσουν έναν παράλληλο αλγόριθμο στο κατάλληλο παράλληλο πρόγραμμα.

Περιγραφή Μαθήματος

Δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος: μια ανάλυση απόδοσης. Κρυφές μνήμες και ιεραρχίες μνημών. Παραλληλισμός σε επίπεδο εντολών και pipelining. Παράλληλος προγραμματισμός με εντολές SSE. Παραλληλισμός σε επίπεδο νημάτων (threads). Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Posix Threads. Προγραμματισμός OpenMP. Το υπολογιστικό μοντέλο GPU. Προγραμματισμός CUDA/OpenCL.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS246/

http://mixstef.github.io/courses/parprog

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • Peter S. Pacheco, Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2015.
  • Γραμματή Πάντζιου, Βασίλειος Μάμαλης, Αλέξανδρος Τομαράς , Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2013.