Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΗΥ100  Α Κορμού  4
6
Ανδρόνικος Θ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τις βασικές αλγοριθμικές αρχές και τεχνικές που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάζουν και να αναλύουν προγράμματα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού.
  • Να εξοικειωθούν με μία από τις πλέον διαδεδομένες και χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού, τη γλώσσα C.
  • Να εξοικειωθούν με ένα μοντέρνο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για τη γλώσσα προγραμματισμού C.
  • Να αναπτύξουν απλές, αλλά και σύνθετες εφαρμογές στη γλώσσα προγραμματισμού C επιλέγοντας ανά περίπτωση τις κατάλληλες δομές δεδομένων και τον κατάλληλο αλγόριθμο.


Περιγραφή Μαθήματος

Σύντομη εισαγωγή στην πληροφορική και στους υπολογιστές. Η έννοια του αλγόριθμου ως πεπερασμένη ακολουθία βημάτων για τη λύση προβλημάτων και των γλωσσών προγραμματισμού ως αυστηρών μέσων έκφρασης αλγορίθμων. Η γλώσσα “C”, τα κύρια χαρακτηριστικά της και η διαδικασία μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων. Η δομή του προγράμματος στη γλώσσα “C”, οι βασικές προγραμματιστικές εντολές και οι εντολές ελέγχου ροής του προγράμματος. Απλοί τύποι δεδομένων, ορισμός μεταβλητών, τελεστές και εκφράσεις. Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι) και στοιχειώσεις δομές δεδομένων. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων. Αναζήτηση και ταξινόμηση πινάκων. Απαριθμήσεις, δομές (structures), ενώσεις (unions). Δείκτες (pointers), σχέση μεταξύ δεικτών και πινάκων, συμβολοσειρών και δεικτών, μετατροπές τύπων. Δείκτες σε εγγραφές. Δυναμική παραχώρηση μνήμης. Γραμμικές λίστες, απλά συνδεδεμένες λίστες ουρές, στοίβες, διπλά συνδεδεμένες λίστες. Δέντρα και γράφοι, δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Εργαστήριο προγραμματισμού (Επιλογή γλώσσας προγραμματισμού: “C”).

Υλικό μαθήματος

Θεωρία: https://e-class.ionio.gr/courses/DCS157/

Εργαστήριο : https://e-class.ionio.gr/courses/DCS225/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

C Προγραμματισμός”, 7η Έκδοση, Paul Deitel, Harvey Deitel, Εκδόσεις Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ISBN 978-960-512-6414, 2014

C: Aπό τη Θεωρία στην Εφαρμογή”, 2η Έκδοση, Γ. Σ. Τσελίκης, Ν. Δ. Τσελίκας, Εκδότης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ, ISBN 978-960-93-1961-4, 2012