Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΔΟ600  Η Επιλογής  4
4
Κουρουθανάσης Π.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. Το μάθημα έχει στόχο να παρέχει μια εποπτική εικόνα του όρου ‘ηλεκτρονική διακυβέρνηση’. Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στα εξής:

 • Κατανόηση βασικών συνιστωσών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • Παράθεση λειτουργικότητας εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • Αναγνώριση βασικών προκλήσεων μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 • Κριτική υπάρχοντων ιστοτόπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παράθεση περιθωρίων βελτίωσης.

 • Κατανόηση οριζόντιων θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • Μελέτες περίπτωσης από την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών και εργαστηριακών διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αυτοματοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

 • Να μπορούν να αξιολογήσουν το τρέχον επίπεδο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και να αναγνωρίσουν περιθώρια βελτίωσης.

 • Να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.

 • Να μπορούν να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • Να μπορούν να αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Προκλήσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση

 • Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιας Διοίκησης

 • Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιας Διοίκησης

 • Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων

 • Ηλεκτρονική Δημοκρατία και Ηλεκτρονικές Προμήθειες

 • Διαλειτουργικότητα Συστημάτων και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 • Καινοτόμες μορφές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 • Μελέτες Περίπτωσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS210/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Αποστολάκης Ι., Λουκής Ε., Χάλαρης Ι. (2008). Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση: Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρμογές

 • Πομπόρτσης Α. (2006) Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑΣ