Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  Ε Επιλογής  4
4
Πατέλη Α.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται,

 • Η κατανόηση της συμβολής των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην ανάληψη καινοτόμας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας,

 • Η απόκτηση γνώσης και η δεξιότητα διάκρισης εναλλακτικών τύπων καινοτομίας, μεθόδων προστασίας και μετρικών αποτίμησης της επιχειρηματικής της αξίας,

 • Η απόκτηση γνώσης αναφορικά με τα διαδοχικά στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας:

  • σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας,

  • διερεύνηση περιβάλλοντος,

  • ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου,

  • κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου,

  • ανεύρεση πόρων,

  • διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.

 • Η απόκτηση δεξιότητας για αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα μιας αγοράς.

 • Η απόκτηση ικανότητας χρήσης εργαλείων ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

 • Η απόκτηση ικανότητας κατάρτισης ενός πλήρους επιχειρηματικού πλάνου για μια καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα.


Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στις έννοιες της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας. Eπιχειρηματικό περιβάλλον. Διαδικασία καινοτομίας και δημιουργικότητας. Μέθοδοι και εργαλεία μέτρησης καινοτομίας. Καινοτομία στην Ελλάδα. Κλειστή έναντι Ανοικτής Καινοτομίας. Σύλληψη Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας. Επιλογή Βιώσιμου Επιχειρηματικού Μοντέλου. Επιχειρηματικό Πλάνο: Ανάπτυξη & Αξιολόγηση. Ίδρυση της επιχείρησης. Ανεύρεση Πόρων και Διαμόρφωση Συμφωνιών. Διερεύνηση Στρατηγικών Εξόδου. Η συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη καινοτομίας. Διεθνής επιχειρηματικότητα και Μελέτες Περίπτωσης.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS291/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Η. Γ. Καραγιάννης, Ι. Λ. Μπακούρος, “Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – Πράξη”, Εκδόσεις Σοφία, 2010.
 2. Πιπερόπουλος Πάνος Γ., “”Επιχειρηματικότητα, καινοτομία και business clusters””, Εκδόσεις Σταμούλη, 2008.
 3. Σπ. Λιούκας, “”Θέματα Επιχειρηματικότητας””, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2006.
 4. Α. Πατέλη, “Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες”, Εκδόσεις ΕΕ – Δράση ΜοΚΕ Ι.Π., 2014.
 5. D. Deakins, Μ. Freel, “Επιχειρηματικότητα”, Εκδόσεις Κριτική, 2007.
 6. White Margaret A., Bruton Garry D., “Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας”, Εκδόσεις Κριτική, 2010.
 7. Α. Κακούρης, «Εννοιολογικές Προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας», Εκδόσεις Δίαυλος, 2010″