Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ ΘΕ700  Ζ Επιλογής  4
4
Μάγκος Μ. – Τσώχου Α.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή στο φοιτητή βασικών νομικών γνώσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τη Κοινωνία της Πληροφορίας και το Διαδίκτυο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί και να αξιολογεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Διαδίκτυο,

  • Κατανοεί, αξιολογεί και αναλύει ηθικολογικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Διαδίκτυο.

Περιγραφή Μαθήματος

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ηθικά και κοινωνιολογικά ζητήματα, θέματα κουλτούρας, δεοντολογία, ερευνητικές προεκτάσεις. Ηλεκτρονικό Έγκλημα – κυβερνοέγκλημα. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Προστασία Καταναλωτή.

Επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων στην παροχή Διαδικτυακών υπηρεσιών: νομικά, ηθικά, κοινωνιολογικά και τεχνολογικά ζητήματα.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS184/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. Θ. Σιδηρόπουλος, Το Δίκαιο του Διαδικτύου, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008.
  2. Ε. Αλεξανδρίδου, Το Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010.