Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΔΟ160 Β Επιλογής  4
4
Μπαρδάκη Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει στους φοιτητές στους οργανισμούς ως ένα ενιαίο σύνολο και ασχολείται με τα χαρακτηριστικά τους, τη δομή τους, τη στρατηγική διαχείρισης τους, τα τμήματα τους, τους στόχους τους κ.α. Επιπλέον, εισάγει τους διδασκόμενους στη χρήση και σημασία των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη σύγχρονη διοίκηση των οργανισμών.

Σε αυτά τα πλαίσια, η δομή του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών,

 • Οργανισμοί κατά Μitzberg,

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων,

 • Τύποι Επιχειρήσεων σύμφωνα με τη δομή τους,

 • Τύποι Επιχειρήσεων (πχ. ομόρρυθμη εταιρεία),

 • Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης,

 • Πληροφοριακά Συστήματα και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων,

 • Ποιότητα Πληροφορίας στους Οργανισμούς,

 • Μοντέλο Sharing Economy.

Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 • Βασικοί Ορισμοί.

 • Διαστάσεις Οργάνωσης Επιχειρήσεων/ Οργανισμών.

 • Αποδοτικότητα. Αποτελεσματικότητα Επιχειρήσεων.

 • Τμήματα Οργανισμών κατά Mitzberg.

 • Τύποι Οργανισμών κατά Mitzberg.

 • Λειτουργικοί Στόχοι Επιχειρήσεων.

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων.

 • Στρατηγική Επιχειρήσεων κατά Porter.

 • Τύποι Στρατηγικής Επιχειρήσεων κατά Μitzberg.

 • Προσεγγίσεις Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας Οργανισμών.

 • Δομή Οργανισμών.

 • Τύποι Δομής Οργανισμών.

 • Τύποι Οργανισμών (πχ. Ομόρρυθμη Εταιρεία).

 • Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης.
 • Εφαρμογή ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις.

 • Εφαρμογές τεχνολογίας RFID στις Επιχειρήσεις και το Αντίκτυπο τους.

 • Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.

 • Πληροφοριακά Συστήματα και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων.

 • Ποιότητα Πληροφορίας στους Οργανισμούς.

 • Μοντέλο Sharing Economy.

 • Παραδείγματα Οργανισμών Sharing Economy.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS301/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

“Οργανωσιακή Θεωρία κ Σχεδιασμός”, Richard L. Daft, Εκδ. Κλειδάριθμος

“Οργάνωση κ Διοίκηση Επιχειρήσεων, το μάνατζμεντ της νέας εποχής”, Τζωρτζάκης Κ., Τζωρτζάκη Α., Εκδ. Rosili