Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα  Ζ Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Κουρουθανάσης Π.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει στους φοιτητές στις βασικές έννοιες της χρήσης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων σε ενδο-επιχειρησιακό επίπεδο με έμφαση τη διαχείριση της εσωτερικής και εξωτερικής εφοδιαστικής αλυσίδας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Σε αυτά τα πλαίσια, η δομή του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Δόμηση και προβλήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • Αρχές διαχείρισης αποθεμάτων και συνεργασίας σε σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες.

 • Λειτουργικότητα σύγχρονων πληφοριακών συστημάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (ERP, CRM, WMS).

 • Αρχιτεκτονική, αρχές ανάπτυξης και αρχές διαχείρισης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • Μοντελοποίηση και κοστολόγηση επιχειρηματικών διαδικασιών σε σύγχρονες επιχειρήσεις.

 • Αρχές βελτιστοποίησης/ μετασχηματισμού της εσωτερικής και εξωτερικής αλυσίδας των σύγχρονων επιχειρήσεων μέσω της πληροφορικής.

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών και εργαστηριακών διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της υλοποίησης σύγχρονων λύσεων πληροφορικής για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις επιχειρήσεις.

 • Να μπορούν να αξιολογήσουν το τρέχον επίπεδο λειτουργίας στην εφοδιαστική αλυσίδα μιας επιχείρησης.

 • Να μπορούν να απεικονίσουν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας των σύγχρονων επιχειρήσεων και να αναγνωρίσουν πεδία βελτίωσης.

 • Να μπορούν να διαχειριστούν σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής σε σχέση με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • Να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν γύρω από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

 • Να μπορούν να αξιολογήσουν τις επιχειρηματικές προεκτάσεις της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Περιγραφή Μαθήματος

 • Εισαγωγή στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • Τυπικά προβλήματα στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • Τεχνικές διαχείρισης αποθεμάτων και συνεργασίας στις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες.

 • Λειτουργικότητα και αρχιτεκτονική ERP συστημάτων.

 • Λειτουργικότητα και αρχιτεκτονική CRM συστημάτων.

 • Μεθοδολογία διαχείρισης και προμήθειας ERP συστημάτων

 • Αρχές μοντελοποίησης και κοστολόγησης επιχειρηματικών διαδικασιών.

 • Μετασχηματισμός επιχειρηματικών διαδικασιών και εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση πληροφορικής.

 • Σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (RFID, cloud computing, Internet of things).

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS226/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1. “Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων”, Γ. Ιωάννου, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006
 2. “Logistics μάνατζμεντ και στρατηγική”, Harrison A., Van Hoek, R., Εκδόσεις Rosili, ISBN 9789608940789, 2013