Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Προγραμματισμός Υπολογιστών ΗΥ110  Β Κορμού  4
6
Ανδρόνικος Θ. – Τσουμάκος Δ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν προχωρημένα θέματα προγραμματισμού, καθώς και τις βασικές αρχές αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
  • Να εξοικειωθούν με μία από τις πλέον διαδεδομένες και χρησιμοποιούμενες γλώσσες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, τη γλώσσα C++.
  • Να εξοικειωθούν με ένα μοντέρνο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για τη γλώσσα προγραμματισμού C++.
  • Να αναπτύξουν απλές, αλλά και σύνθετες εφαρμογές στη γλώσσα προγραμματισμού C++, επιλέγοντας ανά περίπτωση τις κατάλληλες κλάσεις και βιβλιοθήκες που παρέχει η γλώσσα, με στόχο την εκμετάλλευση των ευκολιών και των δυνατοτήτων του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Περιγραφή Μαθήματος

Τεχνικές για top-down, modular, και δομημένο σχεδιασμό για παραγωγή προγραμμάτων μεγάλου μεγέθους. Προχωρημένες δυναμικές δομές δεδομένων. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας αρχείων (ακολουθιακές ή τυχαίας προσπέλασης). Κλάσεις και αντικείμενα. Προγραμματισμός με αντικείμενα. Τελεστές, μεταβλητές, μέθοδοι, καθοριζόμενοι τελεστές, σχέσεις, εξαρτήσεις, διαγράμματα κλάσεων. Συναρτήσεις: δήλωση ορισμός υπερφόρτωση συναρτήσεων. Δείκτες, αναφορές, προχωρημένες συναρτήσεις, υπερφόρτωση τελεστών. Διατάξεις. Κληρονομικότητα. Πολυμορφισμός. Διαχείριση εξαιρέσεων, ανίχνευση και χειρισμός λαθών. Προγραμματισμός με πρότυπα και με βιβλιοθήκες προτύπων. Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση. Σχεδιαστικά υποδείγματα. Προκαθορισμένες βιβλιοθήκες. Εργαστήριο προγραμματισμού (Επιλογή Γλώσσας: “C++”).

Υλικό μαθήματος

Θεωρία: https://e-class.ionio.gr/courses/DCS159/

Εργαστήριο : https://e-class.ionio.gr/courses/DCS234/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “C Προγραμματισμός”, 6η Έκδοση, Paul Deitel, Harvey Deitel, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΟΕ, ISBN 978-960-512-5912, 2011
  2. “ΜΑΘΕΤΕ ΤΗ C++ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ”,  HERBERT SCHILDT, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-731-0, 2004