Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Προσομοίωση και Μοντελοποίηση ΗΥ680  Ζ Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Αυλωνίτης Μ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εξετάζει αφενός ορισμένες θεμελιώδεις κατηγορίες στοχαστικών διαδικασιών και μοντέλων και αφετέρου στη χρήση τεχνικών προσομοίωσης στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή αναλυτικών στοχαστικών μεθόδων καθίσταται περιορισμένη.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές αρχές στοχαστικών διαδικασιών και αλγορίθμων, καθώς και με τη χρήση τεχνικών προσομοίωσης. Καθώς και κατανόησης των βασικών εννοιών σχετικά με στοχαστικές διαδικασίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • δημιουργεί στοχαστικά μοντέλα.

  • αναπτύσσει λογισμικά προσομοίωσης.

  • να μελετά, να μοντελοποιεί και να προσομοιώνει πραγματικά προβλήματα.

Περιγραφή Μαθήματος

Προσομοίωση και εξομοίωση. Δομή και κατασκευή μοντέλων προσομοίωσης. Παραγωγή τυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών. Μηχανισμοί ροής χρόνου. Στοχαστικά μοντέλα αλληλεπιδραστικής προσομοίωσης. Προσομοίωση γεγονότων, προσομοίωση δραστηριοτήτων. Γλώσσες προσομοίωσης. Ανάπτυξη προγραμμάτων προσομοίωσης, εξειδικευμένες γλώσσες προσομοίωσης. Ανάλυση αποτελεσμάτων, επικύρωση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Τεχνικές προσδιορισμού μαθηματικών μοντέλων από δεδομένα-μετρήσεις κρίσιμων μεγεθών του συστήματος/διαδικασίας. Μοντέλα δυναμικών συστημάτων, μοντελοποίηση ως μαύρο κουτί, αναδρομικοί αλγόριθμοι προσδιορισμού παραμέτρων του μοντέλου, αξιολόγηση μοντέλου, προεπεξεργασία δεδομένων, πρακτικά θέματα αναγνώρισης συστημάτων.

 Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS156/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. Προσομοίωση διακριτών συστημάτων”, Khoshnevis Behrokh, Εκδόσεις Δίαυλος, ISBN 978-960-531-031-8, 1999
  2. Προσομοίωση δικτύων υπολογιστών”, Πομπόρτσης Ανδρέας Σ., Τσουλφάς Ανέστης Γ., Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-8050-37-2, 2001