Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Σημασιολογικός και κοινωνικός ιστός ΗΥ750  Η Κατεύθυνσης ανθρωπιστικών επιστημών  4 5 Μ. Στεφανιδάκης , Φ. Μυλωνάς, Κ. Κερμανίδου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του σημασιολογικού και κοινωνικού ιστού. Τους εξοικειώνει με τις βασικές τεχνικές αναπαράστασης αυτών και τις σχετικές μεθοδολογίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο περιοχών, ήτοι του σημασιολογικού και κοινωνικού ιστού, καθώς και θα έχουν λάβει γνώση των βασικών εργαλείων, αλγορίθμων και μεθοδολογιών με τα οποία καθίσταται δυνατή η διαχείρισή τους στο πλαίσιο των σημερινών υπολογιστικών διαδικτυακών συστημάτων.

Περιγραφή Μαθήματος

 • Ιστορικά στοιχεία.
 • Μοντέλα και δομές πληροφορίας με στόχο την αποδοτική διαχείριση δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού.
 • Οργάνωση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό: semantics, οντολογίες και γλώσσες σημασιολογίας (RDF, OWL).
 • Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL.
 • Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα.
 • Επεξεργασία chat text, text analytics, text mining και web sentiment analysis.
 • Επεξεργασία δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα.
 • Τεχνολογίες Web 2.0 και μηχανές αναζήτησης Ιστού.
 • Δομή των κοινωνικών δικτύων.
 • Εφαρμογές πληθοπορισμού.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS254/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Social Networks and the Semantic Web, Mika, Peter, ISBN: 9780387710013

 • ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Μ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ, Ι.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Θ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ISBN: 978-960-603-393-3

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Web Semantics, Elsevier

 • Social Networks, Elsevier

 • International Journal of Social Network Mining, Inderscience

 • Semantic Web Journal, IOS Press