Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Στατιστική ΜΘ140  Γ Κορμού  4
6
Αυλωνίτης Μ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της στατιστικής και στη χρήση ανοιχτού λογισμικού για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εκμάθηση μεθόδων για τη συλλογή, την οργάνωση, την παρουσίαση και την ανάλυση δεδομένων.

Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών της επιστήμης της στατιστικής και η χρήση στατιστικού λογισμικού για την οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • να κατανοεί την έννοια του πληθυσμού και του τυχαίου δείγματος.

  • να παρουσιάζει συνοπτικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.

  • να διεξάγει βασικούς ελέγχους στατιστικών υποθέσεων.

  • να εξάγει συμπεράσματα που αναφέρονται στο σύνολο των δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο του.

  • να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό για την την οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων.

Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία δειγματοληψίας, Τυχαία δείγματα, Τυχαίοι αριθμοί. Περιγραφή στατιστικών δεδομένων με πίνακες και γραφήματα, Πίνακας συχνοτήτων, Ραβδόγραμμα, Ιστόγραμμα. Στατιστικές εκτιμήσεις, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Διαδικασία ελέγχου στατιστικής υπόθεσης, Στατιστική υπόθεση, Στατιστική ελέγχου, Περιοχή απόρριψης, Απόφαση ελέγχου. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση. Η παραβολή ελαχίστων τετραγώνων, Ανάλυση διασποράς. Συντελεστής συσχέτισης και σημειακή εκτίμηση του. Σχέση συντελεστή συσχέτισης και παλινδρόμησης. Χρήση στατιστικού λογισμικού.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS229/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. “Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων”, Γεωργιακώδης Φώτης A.,Τσίμπος Κλέων Χ., Εκδόσεις Σταμούλη, ISBN 978-960-351-315-6, 2000
  2. “Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και στοχαστικές διαδικασίες”, Papoulis Athanasios, Pillai S. Unnikrishna, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-418-127-8, 2007