Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ΗΥ355  Η Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Πατέλη Α.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

  • Το εννοιολογικό υπόβαθρο για την διαχείριση της Πληροφορικής και των Π.Σ. από έναν οργανισμό.
  • Γνώσεις αναφορικά με εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής των Π.Σ. στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Γνώσεις αναφορικά με τη δομή και τα περιεχόμενα ενός ολοκληρωμένο Σχέδιο Πληροφορικής (IS Master Plan) ενός οργανισμού.
  • Δεξιότητα αναγνώριση της θέσης και του ρόλου του Τμήματος Πληροφορικής στον οργανισμό.
  • Την δεξιότητα να επιλέγουν για έναν οργανισμό το βαθμό υιοθέτησης Π.Σ. ανάλογα με συνθήκες του εσωτερικού (οργανισμός) και εξωτερικού περιβάλλοντος (βιομηχανία, αγορά).
  • Την ικανότητα να ορίζουν κατάλληλες δομές διαχείρισης των Π.Σ. στα πλαίσια ενός οργανισμού (Τμήμα Πληροφορικής).
  • Την ικανότητα να αξιολογούν και να επιλέγουν Π.Σ. με κριτήρια που αφορούν όχι στα τεχνολογικά/ λειτουργικά χαρακτηριστικά τους αλλά στον αντίκτυπό τους για ένα οργανισμό (π.χ. συνεισφορά στην επίτευξη στρατηγικών στόχων).
  • Την ικανότητα να συντάσσουν ένα Σχέδιο Πληροφορικής με προτάσεις για νέα ή βελτιωμένα συστήματα για έναν οργανισμό.

Περιγραφή Μαθήματος

(Ι): Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής

 • Σημασία Πληροφορικής στους οργανισμούς.

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Π.Σ..

 • Ευθυγράμμιση Πληροφορικής με Επιχειρηματικές Διαδικασίες.

 • Μοντελοποίηση και Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
  (
  Business Process ReengineeringBPR).

(ΙΙ): Διαχείριση και αξιολόγηση πληροφοριακών πόρων

 • Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στους οργανισμούς.

 • Αξιολόγηση έργων πληροφορικής.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS163/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2014) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, 11η Αμερικανική Έκδοση, Κλειδάριθμος.

 • Δουκίδης, Γ. (2010) Καινοτομία, Στρατηγική, Ανάπτυξη και Πληροφοριακά Συστήματα (2010), Εκδόσεις Ι.Σιδέρης.

 • Kelly Rainer, Hugh Watson (2012) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 1η Εκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

 • Wallace Patricia (2014) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόσεις Κριτική.

 • DAVID BODDY, ALBERT BOONSTRA, GRAHAM KENNEDY (2010) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων: Στρατηγική και Οργάνωση, 3η Εκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

 • Varian, H.R., Shapiro, C. (2002) Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία, Εκδόσεις Καστανιώτη.