Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΗΥ660  ΣΤ Κατεύθυνση Π.Σ.  4
5
Καρύδης Ι.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, τη σύνδεση της έννοιας του απόφασης με τους εκάστοτε επιχειρησιακούς στόχους και το αντίστοιχο επιχειρησιακό / οικονομικό περιβάλλον και την κατανόηση της συνολικής εικόνας της δραστηριότητας λήψης απόφασης και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση της απόφασης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της απόφασης, την σύνδεση της με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους.
  • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της υποστήριξης λήψης απόφασης έργου και πως αυτά χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή δραστηριότητα λήψης απόφασης σε έναν οργανισμό.
  • Είναι σε θέση διακρίνει τους βασικούς ρόλους σε ένα πραγματικό ή μία μελέτη περίπτωσης δράσης υποστήριξης και λήψης απόφασης και να εκτιμήσει το ρόλο των ενδιαφερομένων μερών.
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης λήψης απόφασης σε μια μελέτη περίπτωσης έργου που περιλαμβάνει την οργάνωση του συστήματος, τη μοντελοποίηση και υλοποίησή του αλλά και την περαιτέρω δοκιμή του ώστε να ικανοποιεί τους χρήστες του.

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στη θεωρία Αποφάσεων, Η φιλοσοφία των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και ο ρόλος τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση, Αρχιτεκτονική Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων βασισμένα στη διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων βασισμένα στη διαχείριση Βάσεων Μοντέλων, Τεχνικές και Μοντέλα λήψης αποφάσεων: Δέντρα αποφάσεων, μαθηματικός προγραμματισμός, ανάλυση ευαισθησίας, what-if ανάλυση, ανάλυση βάσει στόχων. Πολυκριτηριακά Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστήματα υποστήριξης ομαδικής λήψης αποφάσεων (GDSS). Αξιοποίηση Αποθηκών Δεδομένων (Data Warehouses) και τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, Συστήματα πληροφόρησης και υποστήριξης ανωτέρων στελεχών (EIS-ESS), Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS). Βασισμένα στη γνώση (KMS) και Έμπειρα Συστήματα (ES), Εφαρμογές και παραδείγματα ΣΥΑ

Υλικό Μαθήματος

https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI125/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ”, Νικόλαος Ματσατσίνης, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 2010

  • “Διοικητική επιστήμη”, Anderson David R., Sweeney Dennis J., Williams Thomas A., Martin Kipp, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2014