Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Τεχνητή Νοημοσύνη ΗΥ650  ΣΤ Κορμού  4
6
Κερμανίδου Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με όρους, έννοιες, αλγορίθμους και βασικές τεχνικές στα βασικά πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

  • κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη βασικές αρχές, όρους, τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
  • αναπτύξουν συστήματα κανόνων παραγωγής με αντίστοιχες γλώσσες προγραμματισμού (CLIPS),
  • διεκπεραιώσουν ένα πείραμα μηχανικής μάθησης σε δεδομένα.

Περιγραφή Μαθήματος

Στόχοι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ιστορική Αναδρομή. Προβλήματα και επίλυση. Τεχνικές Αναζήτησης. Τυφλή και πληροφορημένη αναζήτηση. Αναζήτηση λύσης σε παιχνίδια δύο αντιπάλων. Προτασιακή Λογική. Κατηγορηματική Λογική. Κανόνες Συμπερασμού. Συλλογιστική. Αναπαράσταση Γνώσης. Σημασιολογικά Δίκτυα. Εννοιολογικοί Γράφοι. Μηχανική Μάθηση. Μάθηση με βάση τα παραδείγματα. Οι αλγόριθμοι του πλησιέστερου γείτονα. Δέντρα Αποφάσεων. Στοχαστική Μάθηση. Η πλατφόρμα μηχανικής μάθησης Weka. Έμπειρα Συστήματα. Η Γλώσσα παραγωγής CLIPS. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/NOC122/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”, Russell S., Norvig P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN 960-209-873-2, 2005

  2. Τεχνητή Nοημοσύνη”, 3η έκδοση, Βλαχάβας Ι., Κεφάλας Π., Βασιλειάδης Ν., Κόκκορας Φ., Σακελλαρίου Η., Εκδόσεις Γκιούρδας Β., ISBN 978-960-8396-64-7, 2006

  3. Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων”, Ματσατσίνης N., Σπανουδάκης N., Σαμαράς A., Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN 960-8105-77-3, 2006

  4. “Artificial Intelligence: The Basics”, Warwick K., Routledge, ISBN 978-0415564823, 2011

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

  1. Artificial Intelligence. Elsevier.
  2. Journal of Artificial Intelligence Research. AAAI Press.