Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Τεχνολογία Λογισμικού ΗΥ320  ΣΤ Κορμού  4
6
Χωριανόπουλος Κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κάνει συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την κατασκευή λογισμικού
  • Κάνει σχεδίαση και κατασκευή λογισμικού
  • Συνεργάζεται σε ομάδα για την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού

Περιγραφή Μαθήματος

Κύκλος ζωής λογισμικού. Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού. Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική συστήματος. Κατασκευή διεπαφής χρήστη. Διαδικασία παράδοσης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού. Συνεργατικά συστήματα. Ψυχαγωγικό και Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

Υλικό Μαθήματος

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS165/

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  1. “Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ”, ANDREW HUNT, DAVID THOMAS, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-135-5, 2008
  2. “ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ”, ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-845-7, 2005