Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
 Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα  Η Επιλογής  4
4
Μαυρικάκης

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις προχωρημένες έννοιες των χωρικών βάσεων δεδομένων, ενώ τους εξοικειώνει με τις πιο εξειδικευμένες τεχνικές διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας και τις σχετικές μεθοδολογίες.Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο συγχωνεύει την ερευνητική περιοχή των χωρικών βάσεων δεδομένων με την περιοχή εφαρμογών που αφορά τη μελέτη – σχεδίαση και ανάπτυξη Πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζονται γεωγραφική πληροφορία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τα βασικά βήματα σχεδίασης και υλοποίησης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) καθώς και θα έχουν λάβει γνώση των εξειδικευμένων δυνατοτήτων των λογισμικών πακέτων ArcGIS (Arc View, Arc Info), Oracle Spatial και PostgreSQL/PostGIS.

Περιγραφή Μαθήματος

ΜΕΡΟΣ 1ο : Χωρικές Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή στις Βάσεις Χωρικών Δεδομένων.

Μοντέλα και Λειτουργίες.

Εννοιολογικός και Λογικός Σχεδιασμός.

Γλώσσες Ερωτημάτων.

Δεικτοδότηση Χωρικών Δεδομένων.

Συστήματα ΒΔ για χωρικά δεδομένα (Oracle Spatial, MS SQL Server, PostgreSQL/PostGIS).

ΜΕΡΟΣ 2ο : Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ.Π.Σ.)

Συστατικά μέρη Γ.Π.Σ.: δεδομένα – υλικό – λογισμικό.

Φύση και διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων.

Μοντέλα – δομές χωρικών δεδομένων.

Εισαγωγή στο σχεδιασμό Γ.Π.Σ..

Οργάνωση και αποθήκευση των γεωγραφικών δεδομένων.

Βασική ανάλυση Γεωχωρικών δεδομένων.

Παραγόμενα GIS.

Εκμάθηση λογισμικών Γ.Π.Σ. (Arc GIS: Arc Info, Arc View)

Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων.

Υλικό Μαθήματος

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  • «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων: Η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδομένων» «, Silberschatz, Korth, Sudarsan, Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 6η έκδ./2011, ΑΘΗΝΑ, 12535833

  • Spatial Databases: A Tour. Prentice Hall, 2003. Shashi Shekhar and Sanjay Chawla.