Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΗΥ620  Ε Επιλογής  4
4
Μυλωνάς Φ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, τη σύνδεση της έννοιας της εικόνας με συνήθεις δράσεις όπως (1) Κατανόηση θεωρίας σημάτων και συστημάτων, (2) Μετασχηματισμοί: Βασικά εργαλεία για την επεξεργασία εικόνας, (3) Ψηφιακή καταγραφή εικόνας, (4) Βελτίωση εικόνας, (5) Αποκατάσταση εικόνας, (6) Συμπίεση εικόνας και (7) Αλγόριθμους ανίχνευσης ακμών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της ψηφιακής εικόνα και των δράσεων επεξεργασίας της.
  • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών επεξεργασίας εικόνας.
  • Είναι σε θέση διακρίνει και υλοποιήσει τις βασικές δράσεις επεξεργασίας.
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Αναπαράσταση Ψηφιακών Εικόνων. Στοιχεία ενός Συστήματος Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας. Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας. Τμηματοποίηση και Αυτόματη Ευθυγράμμιση εικόνας. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και Ανάλυση εικόνας. Ανίχνευση Γραμμών, Δομή, Σχήμα, Υφή, Ταίριασμα, Τεμάχιση, Κατάταξη. Συμπίεση ψηφιακής εικόνας. Αλγόριθμοι ανίχνευσης ακμών. Μεθοδολογίες σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων. Bέλτιστα γραμμικά φίλτρα. Αυτοπροσαρμοζόμενα φίλτρα. Στοιχεία Ανθρώπινης Ορασης. Μοντέλα Εικόνων. Δειγματοληψία και Κβάντιση. Μετασχηματισμός Εικόνας: Μετασχηματισμός Fourier, DFT, FFT, Walsh, Hadamard, DCT, Hotelling, Hough. Βελτίωση εικόνας: Τροποποίηση Ιστογράμματος, Εξομάλυνση, Οξυνση. Αποκατάσταση Εικόνας: Μοντέλο Χειροτέρευσης, Αλγεβρική Μέθοδος, Αντίστροφο Φιλτράρισμα

Υλικό μαθήματος

https://opencourses.ionio.gr/courses/DDI120/

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1. “ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ”, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΣ, Εκδόσεις ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΤΑΣ, 2010
  2. “Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας”, Παπαμάρκος Νικόλαος, Αυτοέκδοση, ISBN 978-960-92731-3-8, 2010