Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Μαθηματικός Λογισμός
Γραμμική Άλγεβρα
Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Δομές Δεδομένων
Διακριτά Μαθηματικά
Πιθανότητες
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γ’ Εξάμηνο Δ’ Εξάμηνο
Διδακτική της Πληροφορικής
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
Στατιστική
Θεωρία της Πληροφορίας
Κρυπτογραφία
Αλγόριθμοι
Βάσεις Δεδομένων Ι
Δίκτυα I
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων
Θεωρία Υπολογισμού
Κινητά και Κοινωνικά Μέσα
Ε’ Εξάμηνο ΣΤ’ Εξάμηνο
Δίκτυα ΙI
Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Λειτουργικά Συστήματα
Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ.
Πολυμέσα
Γραφικά με Υπολογιστές
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Πολιτικές και Τεχνολογίες Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Μοντέλα Κβαντικού και Μοριακού Υπολογισμού
Τεχνολογία Λογισμικού
Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Αναγνώριση Προτύπων
Ανάκτηση Πληροφορίας
Κινητά και Κοινωνικά Μέσα
Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα
Ειδικά Θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών
Μεταγλωττιστές

Ζ’ Εξάμηνο Η’ Εξάμηνο
Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν
Προσομοίωση και Μοντελοποίηση
Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα
Γλωσσική Τεχνολογία
Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού & Εικονικοί Κόσμοι
Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Λογικός Προγραμματισμός
Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης
Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο
Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός
Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου
Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Παράλληλος Προγραμματισμός
Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Έξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές
Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων