Προπτυχιακές Σπουδές

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής με τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία την εισαγωγή των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Οι σπουδές διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα.Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για τη δημιουργική υλοποίηση των εφαρμογών της Πληροφορικής είναι απαραίτητη μία σε βάθος γνώση, όχι μόνο της Επιστήμης των Υπολογιστών, αλλά και των βασικών παραμέτρων του πεδίου εφαρμογής.Ο φοιτητής του Τμήματος καλείται να παρακολουθήσει εκτός από τα μαθήματα Πληροφορικής και μαθήματα Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.Διαβάστε περισσότερα για: