Διδασκοντες

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Ονοματεπώνυμο Μάθημα Φωτογραφία
Δημήτριος Ρίγγας Λογικός Προγραμματισμός

Μεταγλωττιστές

Αλέξανδρος Πανάρετος
Ιωάννης Μαυρικάκης Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Αλέξανδρος Πανάρετος
Μαρίνα Μωραΐτου Έξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές Αλέξανδρος Πανάρετος
Σπυρίδων-Διονύσιος Τζαναβάρης Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής Αλέξανδρος Πανάρετος

Η διδασκαλία υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού́ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο”, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό́ Κοινωνικό́ Ταμείο (ΕΚΤ) και από́ Εθνικούς Πόρους.

ypotrofoi logo big2

Log In

Create an account