Σκοπός του Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ στις«Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική», (Digital Health and Analytics), έχει ως αντικείμενο: 1. Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. 2. Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι

Κύκλος και διάρκεια σπουδών

1. Ως κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ νοείται η φοίτηση στο ΔΠΜΣ κατά τον ορισθέντα αριθμό ακαδημαϊκών εξαμήνων. 2. Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 3.

Τέλη φοίτησης

1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια που εγγράφεται στο Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησής του/της. Τα δίδακτρα για το Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.500 ευρώ. 2. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το

ΔΠΜΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική

Προκήρυξη Ακαδημαϊκου Έτους 2018/19

Κατεβάστε το αρχείο εδώ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας

Read more

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης εφαρμογών πληροφορικής της υγείας κα αναλυτικής δεδομένων

Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις