Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι του Ν. 4009/2011 [ΕΣΠΑ]

Κωνσταντίνος Βόγκλης
Βόγκλης Κωνσταντίνος
Σπυρίδων Δουκάκης
Δουκάκης Σπυρίδων
ESPA

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο", η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.