Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με αντικείμενο «Μοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε Εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών»

Social Media
Δημοσίευση: 29-05-2018 12:29 | Προβολές: 1609
Έναρξη: 29-05-2018 |Λήξη: 29-06-2018
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 93.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε Εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών».

Το γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών» στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύει στη γνωστική προσέγγιση εφαρμοσμένων μοντέλων στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων σε προβλήματα αιχμής σύνθετων συστημάτων σε διεπιστημονικά πεδία της Πληροφορικής και ειδικότερα στοχαστικά δεδομένα χρηστών και στοχαστικά δεδομένα σε εφαρμογές οικολογίας, γεωργίας και φυσικών καταστροφών. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα για μοντελοποίηση και προσομοίωση σύνθετων συστημάτων, όπου η εξέλιξη στο χώρο και το χρόνο λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε πολλαπλές κλίμακες, τα μοντέλα των στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων προβάλουν ως τα μόνα αξιόπιστα θεωρητικά εργαλεία για την πρόβλεψη της δυναμικής τους συμπεριφοράς. Συνεπώς βασικός στόχος του προτεινόμενου γνωστικού αντικειμένου αποτελεί η εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονες μεθοδολογίες μοντελοποίησης και προσομοίωσης σε διεπιστημονικά πεδία αιχμής της Πληροφορικής, σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 15-01-2018

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 560/17-5-2018, τ. Γ΄
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντέλα Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων σε Εφαρμογές Πληροφορικής και Υλικών»
ΑΔΑ: ΨΟΗΡ46Ψ8ΝΨ-ΨΚΠ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP6430

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-1-0
e-mail: elena@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.


Κέρκυρα, 29-05-2018

Με εντολή Πρύτανη

Η Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής

Ελένη Λάσκαρι


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr