Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Τεχνολογίες Πολυμεσικού Περιεχομένου»

Social Media
Δημοσίευση: 13-06-2018 14:39 | Προβολές: 1328
Έναρξη: 13-06-2018 |Λήξη: 13-07-2018
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 126.2 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πολυμεσικού Περιεχομένου»

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πολυμεσικού Περιεχομένου».

Το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πολυμεσικού Περιεχομένου» αφορά στη μελέτη τεχνολογιών επεξεργασίας και διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου (π.χ. ψηφιακών εικόνων ή βίντεο) με ευφυείς τεχνικές. Εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Τεχνολογίας Πολυμέσων και απαιτεί θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, καθώς και τεκμηριωμένη συμβολή στην έρευνα, με έμφαση σε συστήματα και μεθοδολογίες διαχείρισης και επεξεργασίας πολυμεσικού περιεχομένου. Εν γένει ο χώρος της Τεχνολογίας Πολυμέσων αναφέρεται σε διαδραστικές υπολογιστικές εφαρμογές, οι οποίες επιτρέπουν την ψηφιακή αλληλεπίδραση ανθρώπων και υπολογιστών έχοντας ως γνώμονα τις προτιμήσεις του τελικού χρήστη. Ως εκ τούτου οι Τεχνολογίες Πολυμεσικού Περιεχομένου μελετούν την ανάπτυξη θεωριών, μεθόδων, τεχνικών και πρακτικών που επιτρέπουν τη διαχείριση και ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και υπολογιστικών συστημάτων. Η ανωτέρω θεματική περιοχή περιλαμβάνει τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν τη μελέτη και ανάπτυξη υπολογιστικών δομών που ασχολούνται με τον συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, με σαφή έμφαση στα γραφικά στατικών ή κινούμενων εικόνων, για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών, χωρίς να είναι μονοσήμαντος ο τρόπος αλγοριθμικής διατύπωσής τους. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή των Τεχνολογιών Πολυμεσικού Περιεχομένου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα με τη χρήση σχετικών καινοτόμων προσεγγίσεων στον Παγκόσμιο και Κοινωνικό Ιστό. Οι τελευταίες έχουν δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη θεμελιωδών και συνάμα καινοτόμων τεχνικών της θεματικής περιοχής, σε συνεργασία με άλλες συναφείς υποπεριοχές της Πληροφορικής, όπως η Σημασιολογική Επεξεργασία Πολυμεσικών Δεδομένων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 18-04-2018

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 505/9-5-2018, τ. Γ΄
• Μία (1) θέση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Πολυμεσικού Περιεχομένου»
ΑΔΑ: ΩΞΙ246Ψ8ΝΨ-ΖΥ6, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP6666

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-1-0
e-mail: elena@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 13-06-2018

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής

Ελένη Λάσκαρι


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr