Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

Social Media
Δημοσίευση: 13-06-2018 14:46 | Προβολές: 1318
Έναρξη: 13-06-2018 |Λήξη: 13-07-2018
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 145.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών»

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών».

Το γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών» αφορά στην έρευνα, μελέτη και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών, μοντέλων συστήματος, θεωριών και τεχνολογιών, για την προστασία των δικτύων συστημάτων υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Ειδικότερα αφορά σε τεχνολογίες ελέγχου ασφαλείας δικτύων, συστήματα ανίχνευσης δικτυακών εισβολών, συστήματα απομακρυσμένης αυθεντικοποίησης και ελέγχου προσπέλασης, ασφάλεια σε κινητά και ασύρματα δίκτυα, τεχνολογίες προστασίας της ασφάλειας σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, ασφάλεια σε συστήματα νεφοϋπολογιστικής, ασφάλεια σε συνεργατικά και διάχυτα συστήματα. Αφορά επίσης στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία κρίσιμων υποδομών μέσω συστημάτων ανίχνευσης εισβολών και αντιμέτρων προστασίας. Αποτελεί βασικό αντικείμενο του διδακτικού και ερευνητικού προσανατολισμού του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Κέρκυρα, 18-04-2018

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 506/9-5-2018, τ. Γ΄
• Μία (1) θέση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών»
ΑΔΑ: 6Ι3Ι46Ψ8ΝΨ-ΡΩΤ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP6667

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 32 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-1-0
e-mail: elena@ionio.gr

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προκηρύξεων αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 13-06-2018

Με εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής

Ελένη Λάσκαρι


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr