Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με αντικείμενο «Δομές και Βάσεις Δεδομένων»

Social Media
Δημοσίευση: 18-06-2018 13:38 | Προβολές: 1131
Έναρξη: 18-06-2018 |Λήξη: 18-07-2018
[Έληξε]
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 152.03 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

O Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την ακόλουθη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Δομές και Βάσεις Δεδομένων».


Το γνωστικό αντικείμενο «Δομές και Βάσεις Δεδομένων» αφορά στην ανάπτυξη τεχνικών δόμησης δεδομένων για την αποδοτικότερη, από πλευράς χρονικής και χωρικής πολυπλοκότητας, ανάκτηση και επεξεργασία πληροφορίας τόσο στα κλασσικά κεντρικοποιημένα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όσο και στα σύγχρονα μη-κεντρικοποιημένα (κατανεμημένα) συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Στα μεν κεντρικοποιημένα ελέγχεται η απόδοση σε επίπεδο μνήμης (RAM) ή/και δίσκου-μνήμης (I/Os) στα δε μη-κεντρικοποιημένα ελέγχεται η απόδοση σε επίπεδο ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ ομότιμων κόμβων δομημένης υποδομής (hops) ή/και εκτέλεσης παράλληλων και κατανεμημένων εργασιών (map-reduce jobs) σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.


Κέρκυρα, 18-04-2018

Ο Πρύτανης
Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr