Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 23-06-2021 22:18 | Προβολές: 2225
image

OΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ


Σήμερα, Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και ώρα 13.15, συνεδρίασε η ορισθείσα με την υπ’ αριθμ. ΣΕΠΠ/2466/15-06-2021 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής Ι.Π. (Α.Δ.Α.:66ΓΖ46Ψ8ΝΨ-ΥΩΛ), πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

1. Θεόδωρο Παππά, Kαθηγητή ΤΑΒΜ, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
2. Εμμανουήλ Δρακάκη, Επίκουρο Καθηγητή ΤΑΒΜ, τακτικό μέλος
3. Χριστόφορο Νταντογιάν, Επίκουρο Καθηγητή ΤΠ, τακτικό μέλος
4. Αγησίλαο Κονιδάρη, Επίκουρο Καθηγητή ΤΨΜΕ, αναπληρωματικό μέλος (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κου Νικόλαου Μπούκα, ο οποίος δήλωσε αδυναμία να παραστεί)
5. Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΨΜΕ, τακτικό μέλος

με θέμα την έκδοση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10:00 και ώρα λήξης την 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α´/12-06-2020), καθώς επίσης και της υπ' αριθμ. 77561/Ζ1/22-06-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2481/τ.Β´/22-06-2020).

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και ο αριθμός των εγγεγραμμένων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Δ.Δ1.1/2183/26-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού με την κοινοποίηση των εκλογικών καταλόγων, έχει ως εξής: σαράντα τρεις (43).

Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ψηφοφορίας, το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ» έπαυσε να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ως ακολούθως:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς τους):

1. Σταύρος Βλίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
2. Σπυρίδων Πολυκαλάς, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Όπως αναλυτικά καταγράφονται και στο επισυναπτόμενο πρακτικό καταμέτρησης ψήφων που εξέδωσε η ηλεκτρονική πλατφόρμα “ΖΕΥΣ”:

  • Αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογείς: Σαράντα τρεις (43)
  • Αριθμός ψηφισάντων μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: σαράντα ένας (41)
  • Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος: σαράντα ένα (41)
  • Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων του Εκλεκτορικού Σώματος: δύο (2)
  • Ενστάσεις που υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις επί αυτών: Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.


Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Σταύρος Βλίζος είναι: δεκαέξι (16)
Ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κ. Σπυρίδων Πολυκαλάς είναι: είκοσι τρείς (23).

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάσει των ψήφων που έλαβαν έχει ως ακολούθως:
1. Ο κ. Σπυρίδων Πολυκαλάς
2. Ο κ. Σταύρος Βλίζος

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4692/2020, κατά τις προβλέψεις του οποίου: «Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων», ο κ. Σπυρίδων Πολυκαλάς εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από την 1η/09/2021 έως την 31η/08/2024.


Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος 
Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής 

Τα μέλη
Εμμανουήλ Δρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Χριστόφορος Νταντογιάν, Επίκουρος Καθηγητής
Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής
Αγγελική Σγώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 15-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας