Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής

ShareThis
Δημοσίευση: 25-09-2023 16:08 | Προβολές: 462
image

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 29, 42, 63, 75 και 76 του ν. 4957 (ΦΕΚ 141,τ. α’, 21-7-2022)

β) του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136),

2. Την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1 (ΦΕΚ 5220, τ. Β΄, 7-10-2022) Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων,των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι
3. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2630, τ. β’, 18-6-2021)
4. Toν διορισμό του κ. Εμμανουήλ Μάγκου, Καθηγητή, ως Προέδρου του Τμ. Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία από 1/9/2022 έως 31/8/2024 (ΦΕΚ 772, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.,30-8-2022)

1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμ. Πληροφορικής, με ετήσια θητεία από 1/1/2024 έως 31/12/2024.

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για το Τμήμα Πληροφορικής, την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, από ώρα 10:00 έως 13:00.

(Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την Τρίτη  31  Οκτωβρίου 2023, από ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00)

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Η ψηφοφορία γίνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 42 του ν.4957/2022 , ως εξής:

  ν. 4957/ ΦΕΚ 141,τ.Α’, 21-7-2022

Άρθρο 42

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα

των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

«1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται από το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 2. Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι ετήσια. Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.

 

2. Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης

εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών.

 

3. Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76,

β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και

γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

 

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση

της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στους φοιτητές του Τμήματος.

 

5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους.

 

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παρ. 3, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών. Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

 

7. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υποψηφίους από τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, έως έναν (1) υποψήφιο για τον δεύτερο κύκλο σπουδών και για τον τρίτο κύκλο σπουδών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν».

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμ. Πληροφορικής, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cs@ionio.gr, έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023, ώρα 14.00 μ.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του, το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη της εφορευτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν, αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

Η εφορευτική επιτροπή είναι το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε), και οι απαιτούμενες ενέργειές της ορίζονται από τα άρθρα 8 (παράγρ. 5), 9,10,11, και 12 της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1 (ΦΕΚ 5220, τ. Β΄, 7-10-2022) Κ.Υ.Α.

Η παρούσα Προκήρυξη, με μέριμνα του Τμήματος Πληροφορικής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, και στον ιστότοπο Διαύγεια.

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Εμμανουήλ Μάγκος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 01-12-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας