Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών»

Social Media
Δημοσίευση: 26-02-2016 12:08 | Προβολές: 2192
Έναρξη: 26-02-2016 |Λήξη: 26-04-2016
[Έληξε]
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 127.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψη:


1. τα άρθρα 9 παρ. 9γ, 10 παρ. 6ζ, 18 παρ. 3,17, 19, 77 παρ.3 και 80 παρ.22α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.
2. το άρθρο 48 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α΄).
3. τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. Δ.Δ1.1/2960/Φ.0004/04-08-2014 κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 2388/08-09-2014, τ. Β΄).
4. το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20-3-07, τ. Α΄).
5. το άρθρο 14 παρ. 1, 5, 7, 8 και 9 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87, τ.Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.
6. το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/1999, τ. Α’).
7. το άρθρο 1 παρ. 1 και 4 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/11.8.1997, τ. Α΄).
8. την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013 (ΦΕΚ 2619, τ. Β΄/16-10- 2013) για τη δημιουργία του ΑΠΕΛΛΑ
9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΛΗΡ/710/13-7-2015 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής.
10. την από 15-7-2015 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής.
11. την από 7-10-2015 απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Προκηρύσσουμε την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών».

Η συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου έχει ως εξής:


Το γνωστικό αντικείμενο αφορά σε σύγχρονες μαθηματικές μεθοδολογίες και ιδιαίτερα σ’εκείνες που είναι απαραίτητες στη δημιουργία μοντέλων για την επίλυση προβλημάτων επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ ( http://apella.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο) την υποψηφιότητά τους
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος


Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ 131/17-02-2016, τ. Γ΄
Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών»


ΑΔΑ: Ω7ΜΨ46Ψ8ΝΨ-ΨΩΡ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001076356


Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 00 Κέρκυρα
Αρμόδιος υπάλληλος: κα Έλενα Λάσκαρι
τηλ.: 26610/87763-0

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν μέχρι και τις 26 Απριλίου 2016,
1) αίτηση υποψηφιότητας στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr Νέο παράθυρο) συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, και 2) αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, άλλα τρία δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Κέρκυρα, 26-02-2016


Με Εντολή Πρύτανη
Η Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής

Ελένη Λάσκαρι


Επιστροφή
Σχετικά Νέα

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
<< <
Ιούνιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-06-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας