Λειτουργία του Θεσμού Σύμβουλου Καθηγητή (tutor) στο Τμήμα Πληροφορικής
page image

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατά την συνεδρίασή της  στις 19/4/2021, ενέκρινε την λειτουργία στο Τμήμα Πληροφορικής του θεσμού  του «Συμβούλου-Καθηγητή» (tutor) ως ακολούθως:

Α. Στόχοι θεσμού «Συμβούλου – Καθηγητή» και Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο της καλύτερης υποστήριξης των φοιτητών κατά την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία στο Τμήμα Πληροφορικής, αποφασίζεται η θέσπιση του θεσμού του συμβούλου – καθηγητή. Ο σύμβουλος - καθηγητής, σύμφωνα και με αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και διεθνώς, αποτελεί το σημείο επαφής των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους με το Τμήμα και τους συμβουλεύει σχετικά με θέματα ακαδημαϊκής προόδου, συμμετοχής στην ακαδημαϊκή κοινότητα, πρόσβασης σε υπηρεσίες του Τμήματος, δυσκολιών παρακολούθησης και μάθησης, αποριών για ακαδημαϊκά θέματα, καθώς επίσης και για προσωπικά ζητήματα που δημιουργούν δυσκολίες στις σπουδές τους.

Ο Σύμβουλος - Καθηγητής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στους φοιτητές που του έχουν ανατεθεί. Σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται όμως να εγγυάται εκ των προτέρων λύση για κάθε πρόβλημα.

Η Συνέλευση του Τμήματος επιβλέπει τη λειτουργία του θεσμού.

Οι αρμοδιότητες του συμβούλου - καθηγητή συνοψίζονται παρακάτω:

 • Παροχή διευκρινήσεων επί του περιεχομένου των μαθημάτων και των τρόπων αξιοποίησης των υποδομών του Τμήματος (π.χ. εργαστήρια, Γραμματεία κ.ο.κ.).
 • Παροχή βοήθειας κατά την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις δεξιότητες των φοιτητών.
 • Παροχή συμβουλευτικής για τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων.
 • Παροχή συμβουλευτικής για το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής, με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή.
 • Παροχή υποστήριξης για τυχόν προβλήματα (π.χ. προσωπικά, ακαδημαϊκά, κ.ο.κ.) που επηρεάζουν τους φοιτητές κατά τις σπουδές τους και αναζήτηση, σε συνεργασία με τη Γραμματεία ή τη Συνέλευση του Τμήματος και παροχή συμβουλών σχετικά με πιθανούς τρόπους καλύτερης αντιμετώπισής τους.
 • Παροχή συμβουλευτικής κατά την επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας.
 • Παροχή κατευθύνσεων για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
 • Παροχή διευκρινήσεων για τις επαγγελματικές προοπτικές μετά το πτυχίο (επαγγελματικές ευκαιρίες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό).

Σε περίπτωση απουσίας ενός Συμβούλου - Καθηγητή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, προβλήματος υγείας, κ.ο.κ.), η Γραμματεία μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, θα αναθέτει στους φοιτητές του απουσιάζοντος μέλους ΔΕΠ/ ΕΔΙΠ έναν νέο Σύμβουλο - Καθηγητή. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται με ισοκατανομή των φοιτητών στους υπόλοιπους Σύμβουλους - Καθηγητές.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ένας φοιτητής μπορεί να ζητήσει την αλλαγή του Συμβούλου - Καθηγητή του, με αίτηση στη Γραμματεία εξηγώντας τους λόγους. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος του φοιτητή θα εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Β. Κατανομή φοιτητών ανά «Σύμβουλο – Καθηγητή»

 • Για τους πρωτοετείς φοιτητές η ανάθεσή τους σε «Σύμβουλο – Καθηγητή» θα γίνεται στην αρχή κάθε ακαδ. έτους, αλφαβητικά βάσει του επωνύμου κάθε πρωτοετή φοιτητή. Ο αριθμός των φοιτητών θα ισοκατανέμεται κατά το δυνατόν, μεταξύ όλων των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος.
 • Για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές στο Τμήμα Πληροφορικής (έτος εγγραφής 2020-2021 και παλαιότερα) αποφασίζεται η ισομερής κατανομή μεταξύ των μελών ΔΕΠ/ ΕΔΙΠ του Τμήματος Πληροφορικής ως εξής:
 • Για όσους φοιτητές είναι έως ν έτος σπουδών, όπου ν τα κανονικά έτη σπουδών, η κατανομή ανά Σύμβουλο - Καθηγητή γίνεται ισομερώς αλφαβητικά βάσει του επωνύμου κάθε φοιτητή.

    (βλ. συνημμένο Πίνακας 1)

 • Για όσους φοιτητές είναι ν+1 (ή μεγαλύτερο έτος) σπουδών, η κατανομή ανά Σύμβουλο - Καθηγητή προτείνεται να πραγματοποιηθεί βάσει της υφιστάμενης ανάθεσης των φοιτητών σε συγκεκριμένο επιβλέποντα στην πτυχιακή του εργασία.

     (βλ. συνημμένο Πίνακας 2)

**Οι Πίνακες 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενημέρωσης αυτής, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, με συμμόρφωση προς τους κανόνες σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, όπως ορίζει ο νόμος.

Ενημέρωση: 17-03-2022
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας