Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών
gr  pdf.png  Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών
Mέγεθος: 308.35 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Του παρόντος εγγράφου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τα έγγραφα «Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας» και «Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Άρθρο 2

Όργανα του Π.Π.Σ.

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος, αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

α. Η Συνέλευση Τμήματος (Σ.Τ.) του Τμήματος.

 1. Η Σ.Τ. είναι αρμόδια
 • για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.),
 • για την ανάθεση της διδασκαλίας μαθημάτων του Π.Π.Σ., όπως ο νόμος ορίζει,
 • για την επικύρωση οποιασδήποτε απόφασης, αλλαγής, τροποποίησης του Π.Π.Σ.,
 • για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις.

β. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος.

 1. Η Ε.Π.Σ. ορίζεται από τη Σ.Τ. και απαρτίζεται από πέντε καθηγητές του Τμήματος.
 2. Ανάμεσα στα μέλη της Ε.Π.Σ., ένα μέλος εκτελεί χρέη προέδρου της επιτροπής.
 3. Τα μέλη της Ε.Π.Σ. ορίζονται από τη Σ.Τ. για δύο χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.
 4. Η Ε.Π.Σ. είναι αρμόδια:
 • για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Π.Σ.,
 • για την εισήγηση στη Σ.Τ. αλλαγών/τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων του Π.Π.Σ.,
 • για την εισήγηση στην Σ.Τ. προτάσεων σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για αναγνώριση μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία σε προηγούμενο στάδιο φοίτησής τους,
 • για την εισήγηση θεμάτων σχετικών με το Π.Π.Σ. στη Σ.Τ.

γ. Οποιοδήποτε άλλο όργανο σχετικό με το Π.Π.Σ. ορίζεται από τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και τους σχετικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Άρθρο 3

Χρονική Διάρκεια του Π.Π.Σ.

 1. Οι σπουδές του Π.Π.Σ. διεξάγονται με το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων.
 2. Η διάρκεια του Π.Π.Σ. είναι οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, με τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους να καθορίζονται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.
 3. Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας, που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα, είναι μικρότερος από τις δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.
 4. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί η εκάστοτε εξεταστική περίοδος, ενώ κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος (που αφορά στα μαθήματα που έχουν διδαχθεί και στα δύο (2) εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους). Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων, ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και περιλαμβάνεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.
 5. Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, μαθήματα και εξετάσεις δεν διεξάγονται τις επίσημες εθνικές και τοπικές αργίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 4

Εγγραφή Φοιτητών

 1. Φοιτητές/ριες του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου καθίστανται όσοι/ες εγγράφονται σ’ αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατατακτήριες εξετάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/ριών στο Τμήμα Πληροφορικής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://eregister.it.minedu.gov.gr/ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποστολή των ονομάτων των επιτυχόντων από το Υπουργείο στο Τμήμα. Ακολουθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης των στοιχείων (ταυτοπροσωπία) των επιτυχόντων από τη Γραμματεία του Τμήματος. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων γίνεται από τη Γραμματεία με ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η ταυτοπροσωπία είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή και να χορηγηθούν στους φοιτητές κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
 3. Οι μετεγγραφές φοιτητών/ριών (αφορά μόνο τα Τμήματα για τα οποία υπάρχει αντιστοιχία με το Τμήμα Πληροφορικής) διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο κατατίθενται ηλεκτρονικά οι αντίστοιχες αιτήσεις μετεγγραφής σε ημερομηνίες που ανακοινώνει το Υπουργείο.
 4. Φοιτητής/ρια που έχει εγγραφεί στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν μπορεί να είναι συγχρόνως φοιτητής και σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 5

Ανανέωση Εγγραφής – Αναστολή Σπουδών

 

 1. Οι φοιτητές/ριες εγγράφονται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία, ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος δηλώνοντας συγχρόνως τα μαθήματα που επιλέγουν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων) υποβάλλοντας ηλεκτρονική δήλωση μέσω του συστήματος http://gramweb.ionio.gr/unistudent
 2. Όσοι φοιτητές/ριες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα, θεωρείται ότι δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για το τρέχον εξάμηνο και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Σεπτεμβρίου.
 3. Μαθήματα τα οποία έχουν δηλωθεί σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και επανεξέτασης στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 4. Κάθε φοιτητής/ρια έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή σπουδών με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί, και πάντως όχι περισσότερα από 8, δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής. Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα αναστολής και είναι προαιρετική η αναφορά των λόγων σε αυτή.
 5. Οι φοιτητές/ριες που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής, οι φοιτητές επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο Τμήμα.
 6. Οι πρωτοετείς φοιτητές/ριες υποβάλλουν αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης, εάν έχουν ήδη λάβει βεβαίωση σπουδών για το Α΄ εξάμηνο.
 7. Το συνολικό χρονικό διάστημα της αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στον υπολογισμό των ετών φοίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΟΜΗ ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Άρθρο 6

Δομή του Π.Π.Σ.

 1. Ακολουθεί η διάρθρωση του Π.Π.Σ. ανά εξάμηνο φοίτησης.

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Θ

Φ

Ε

 

1.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

4

 

 

6

2.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

2

 

2

6

3.

Μαθηματικός Λογισμός

4

2

 

6

4.

Γραμμική Άλγεβρα

2

 

2

6

5.

Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

2

 

2

6

B΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Θ

Φ

Ε

 

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

2

 

2

6

2.

Δομές Δεδομένων

4

2

 

6

3.

Διακριτά Μαθηματικά

4

4

 

6

4.

Πιθανότητες

2

2

2

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

1.

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

 

 

4

2.

Εφαρμοσμένος Προγραμματισμός με Python

2

2

2

4

3.

Ελεύθερη Επιλογή
(Μάθημα από άλλο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου)

4

 

 

4

             

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Θ

Φ

Ε

 

1.

Διδακτική της Πληροφορικής

4

 

 

4

2.

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

2

 

2

6

3.

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

2

 

4

6

4.

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

2

 

2

6

5.

Στατιστική

2

2

4

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

1.

Θεωρία της Πληροφορίας

2

2

 

4

2.

Κρυπτογραφία

4

 

2

4

Δ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Θ

Φ

Ε

 

1.

Αλγόριθμοι

4

 

 

6

2.

Βάσεις Δεδομένων Ι

4

 

2

6

3.

Δίκτυα I

4

 

2

6

4.

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

2

2

 

2

6

5.

Ασφάλεια Υπολογιστών και Προστασία Δεδομένων

4

 

2

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

1.

Θεωρία Υπολογισμού

4

 

 

4

2.

Κινητά και Κοινωνικά Μέσα

2

 

2

4

             

 

Ε΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Θ

Φ

Ε

 

1.

Δίκτυα ΙI

4

 

 

6

2.

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

4

 

2

6

3.

Λειτουργικά Συστήματα

2

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

 

 

 

 

1.

Ανάλυση και Σχεδιασμός Π.Σ.

2

2

 

5

2.

Πολιτικές και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας

4

 

2

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

 

 

 

 

1.

Πολυμέσα

2

 

2

5

2.

Γραφικά με Υπολογιστές

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

1.

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

2

 

2

4

2.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

4

 

 

4

3.

Μοντέλα Κβαντικού και Μοριακού Υπολογισμού

4

 

 

4

4.

Αναλυτική Δεδομένων Υγείας

4

 

 

4

5.

Οπτικοποίηση της Πληροφορίας

2

 

2

5

             

 

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Θ

Φ

Ε

 

1.

Τεχνολογία Λογισμικού

2

 

2

6

2.

Τεχνητή Νοημοσύνη

4

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

 

 

 

 

1.

Τεχνολογίες Διαδικτύου

2

 

4

5

2.

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

4

 

 

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

 

 

 

 

1.

Αναγνώριση Προτύπων

2

2

2

5

2.

Ανάκτηση Πληροφορίας

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

1.

Κατανεμημένα Δικτυοκεντρικά Συστήματα

4

 

 

4

2.

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

2

 

2

4

3.

Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

2

2

 

4

4

Στοχαστική Ανάλυση Δεδομένων

4

 

 

2

 

5.

Βιοπληροφορική

4

 

 

4

6.

Πρακτική άσκηση

-

 

 

8

Ζ΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Θ

Φ

Ε

 

1.

Πτυχιακή

 

 

 

6

2.

Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν

2

 

2

6

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

 

 

 

 

1.

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση

2

 

2

5

2.

Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα

4

 

 

5

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

 

 

 

 

1.

Γλωσσική Τεχνολογία

2

 

2

5

2.

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι

2

 

2

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

1.

Κοινωνικά και Νομικά Θέματα των ΤΠΕ

4

 

 

4

2.

Λογικός Προγραμματισμός

2

 

2

4

3.

Αναπαράσταση Πληροφοριών και Γνώσης

5

 

 

4

4.

 

Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο

2

 

2

4

5.

Ασφάλεια Λογισμικού και Εφαρμογών

2

 

2

4

6.

Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων

2

2

 

4

7.

Επιστήμη των Δεδομένων

2

 

2

4

8.

Εξειδικευμένα Θέματα Αλγορίθμων

4

 

 

4

             

Η΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΟΡΜΟΣ

ΩΡΕΣ

ECTS
ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

Θ

Φ

Ε

 

 

1.

Πτυχιακή

 

 

 

6

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)

 

 

 

 

 

1.

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

4

 

 

5

 

2.

Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

4

 

2

5

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Πληροφορική - Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

 

 

 

 

 

1.

Σημασιολογικός και Κοινωνικός Ιστός

4

 

 

5

 

2.

Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου

2

 

2

5

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

 

1.

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

2

 

2

4

 

2.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

4

 

 

4

 

3.

Παράλληλος Προγραμματισμός

2

 

2

4

 

4.

Έξυπνα Περιβάλλοντα και Εφαρμογές

2

 

2

4

 

5.

Μεταγλωττιστές

2

 

2

4

 

6.

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

4

 

 

4

 

7.

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής

4

 

 

4

 

               

 

 

Άρθρο 7

Κατευθύνσεις του Π.Π.Σ.

 

 1. Κατά τα πρώτα δυο έτη φοίτησης τα μαθήματα του Π.Π.Σ. διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές.
 2. Στο 3ο και 4ο έτος φοίτησης το Π.Π.Σ. ειδικεύεται στις εξής δυο κατευθύνσεις:
 • Πληροφοριακά́ Συστήματα,
 • Πληροφορική στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
 1. Οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις δυο κατευθύνσεις σπουδών με δήλωσή τους στην Γραμματεία. Για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τις κατευθύνσεις στην αρχή του 5ου εξαμήνου γίνεται μια ενημερωτική παρουσίαση των κατευθύνσεων.
 2. Η επιλογή κατεύθυνσης πραγματοποιείται μέσα στις πρώτες δυο διδακτικές εβδομάδας του χειμερινού εξαμήνου του τρίτου έτους (Ε΄ εξαμήνου).
 3. Ένας φοιτητής δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγή στην επιλογή κατεύθυνσης με δήλωσή του στη Γραμματεία, μία μόνο φορά, όποτε επιθυμεί.
 4. Η επιλογή της κατεύθυνσης αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή, ενώ δεν αναγράφεται στο πτυχίο.
 5. Τα μαθήματα του 3ου και 4ου έτους διακρίνονται σε
 • κορμού (υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές),
 • υποχρεωτικά κατεύθυνσης (υποχρεωτικά για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει την συγκεκριμένη κατεύθυνση),
 • επιλογής (μαθήματα διαθέσιμα προς επιλογή για τους φοιτητές και των δυο κατευθύνσεων).

 

Άρθρο 8

Οδηγός Σπουδών

 

 1. Το Πρόγραμμα Σπουδών, μετά την έγκρισή του, δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 2. Κατά το εαρινό εξάμηνο καταρτίζεται από την Σ.Τ. ο ετήσιος Οδηγός Σπουδών ή, απλώς, Οδηγός Σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ο οποίος γνωστοποιείται στους φοιτητές/ριες από τη Γραμματεία του Τμήματος με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Άρθρο 9

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον/την Υπεύθυνο/η Ωρολογίου Προγράμματος σε συνεννόηση με τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και εγκρίνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ισχύει για ένα διδακτικό εξάμηνο και καταρτίζεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Αφού οριστικοποιηθεί, γνωστοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα, τις αίθουσες διδασκαλίας και την εβδομαδιαία κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων.
 3. Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει και για τα επιλεγόμενα μαθήματα, εφόσον δηλωθούν από έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση της Σ.Τ. μετά από πρόταση της Ε.Π.Σ. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δεν διδαχθεί λόγω του μικρού αριθμού των φοιτητών που το δήλωσαν, οι φοιτητές αυτοί μπορούν να υποβάλουν νέα δήλωση σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισμένης προθεσμίας δηλώσεων.

 

Άρθρο 10

Σύμβουλοι Σπουδών

 

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/06.09.2011) προβλέπεται ότι με απόφαση της Σ.Τ. κάθε Τμήματος ανατίθενται, εκ περιτροπής, καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών σε μέλη Δ.Ε.Π. για ένα ακαδημαϊκό έτος. Έργο των Συμβούλων Σπουδών είναι η καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών σε όλους τους φοιτητές και ειδικότερα η υποστήριξη των φοιτητών/ριών με αναπηρία ή φοιτητών/ριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Π.Σ.

Άρθρο 11

Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου

 1. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας, η επιτυχής γραπτή δοκιμασία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και σε τόσα μαθήματα επιλογής όσα χρειάζονται ώστε το άθροισμα των μονάδων ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) των υποχρεωτικών μαθημάτων, των μονάδων ECTS των μαθημάτων επιλογής, και των μονάδων ECTS που αντιστοιχούν στην Πτυχιακή Εργασία, να είναι τουλάχιστον 240 ECTS. Τα προσφερόμενα μαθήματα αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 μονάδες ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας που απαιτεί κάθε μάθημα σε σχέση με τη συνολική απαιτούμενη ποσότητα ενασχόλησης του/της φοιτητή/τριας για την ολοκλήρωση ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους σπουδών στο ίδρυμα (δηλαδή παρακολούθηση παραδόσεων, πρακτική άσκηση, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, μελέτη στη βιβλιοθήκη και κατ’ οίκον, εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης).
 2. Οι διδακτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι τέσσερις (4), οπότε ο συντελεστής βαρύτητας στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου είναι ενάμιση (1,5). (Δεν πρέπει να συγχέονται οι «Διδακτικές Μονάδες» με τις «ECTS Μονάδες»).
 3. Στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται και ώρες διδασκαλίας για τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα και την εν γένει άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος.
 4. Η τελική βαθμολογία του πτυχίου υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πρακτική άσκηση. Ο τελικός υπολογισμός αναγράφεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
 5. Η κλίμακα βαθμολογίας του πτυχίου έχει ως εξής:

            Άριστα: από 8,50 έως 10.

            Λίαν Καλώς: από 6,50 έως 8,49.

            Καλώς: Από 5 έως 6,49.

 

Άρθρο 12

Συγγράμματα και Βοηθήματα

 

 1. Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα διδακτικά συγγράμματα έντυπα ή ηλεκτρονικά βιβλία (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης), καθώς και έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, που ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτουν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του μαθήματος.
 2. Τα διδακτικά συγγράμματα εγκρίνονται κατ’ έτος από τη Σ.Τ. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο (2) προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα ανά (υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο) μάθημα, τα οποίο προέρχονται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ και συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των Διδασκόντων για κάθε μάθημα ή λοιπών μελών ΔΕΠ που κατέχουν θέση ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
 3. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το διδακτικό σύγγραμμα που επιθυμούν να τους χορηγηθεί, μέσα από τη λίστα προτεινόμενων συγγραμμάτων του κάθε μαθήματος στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr/. Δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα για μαθήματα που οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν για δεύτερη φορά, ενώ τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.

 

Άρθρο 13

Αγγλική Γλώσσα

 

 1. Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με επιτυχή εξέταση στα μαθήματα των Αγγλικών, ή με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας για την περίπτωση που οργανωθούν από το Τμήμα σεμινάρια με τον σκοπό αυτό.

 

Άρθρο 14

Επιλογή Μαθημάτων

 1. Δεν χρειάζεται αντικατάσταση επιλεγόμενου μαθήματος σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης σε αυτό.
 2. Μάθημα επιλογής που είχε δηλωθεί σε παλαιότερη Δήλωση του φοιτητή και δεν εξετάστηκε ή δεν εξετάστηκε επιτυχώς, πρέπει είτε α) να δηλωθεί ξανά στην τρέχουσα Δήλωση αν ο φοιτητής/φοιτήτρια θέλει να επανεξεταστεί, είτε β) απλώς να μην δηλωθεί ξανά στην τρέχουσα Δήλωση αν ο φοιτητής/φοιτήτρια δεν επιθυμεί να επανεξεταστεί.
 3. Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως επιλεγόμενο, μέχρι ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα άλλης κατεύθυνσης επιπλέον των μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται.
 4. Μόνο στο τρίτο (3ο) και τέταρτο (4ο) έτος σπουδών μπορούν οι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώνουν αριθμό επιλεγόμενων μαθημάτων που υπερβαίνει τον καθορισμένο από το Πρόγραμμα Σπουδών.
 5. Οι φοιτητές/φοιτήτριες δε μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 6. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΕΕ (δηλαδή μαθήματα επιλογής που όμως διδάσκονται από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου) πρέπει α) να αντιστοιχούν σε τρεις (3) ή περισσότερες διδακτικές μονάδες στο Πρόγραμμα Σπουδών του άλλου Τμήματος και β) το περιεχόμενό τους να μην είναι Πληροφορική αφού αυτό το περιεχόμενο καλύπτεται πλήρως στο Τμήμα Πληροφορικής, αλλά να σχετίζεται με τα αντικείμενα της Πληροφορικής. Μόνον ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής μπορεί να υπολογιστεί στη διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου. Για να δηλώσει ο φοιτητής/η φοιτήτρια μάθημα ελεύθερης επιλογής ΕΕ από άλλο Τμήμα, θα πρέπει πρώτα να έρθει σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και να ακολουθήσει έγκριση της Ε.Π.Σ.
 7. Εάν ένας φοιτητής/φοιτήτρια έχει περάσει περισσότερα από τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου επιλεγόμενα μαθήματα μπορεί μόνο με έγγραφη δήλωσή του να καθορίσει τα μαθήματα τα οποία θα διαμορφώσουν το βαθμό του πτυχίου του. Τα επιπλέον μαθήματα επιλογής, πέραν των απαιτούμενων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, που ο/η φοιτητής/ρια έχει εξεταστεί επιτυχώς, αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και στο Παράρτημα Διπλώματος.

 

Άρθρο 15

Επανεξέταση Μαθημάτων

 1. Οι φοιτητές/φοιτήτριες όλων των εξαμήνων μπορούν με έγγραφη δήλωση να δηλώσουν μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα για επανεξέταση. Η Γραμματεία θα κατοχυρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κάθε μαθήματος.

 

Άρθρο 16

Αναγνώριση Μαθημάτων

 1. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ή με διαδικασία μετεγγραφής δύνανται, με αίτησή τους στην Γραμματεία, να ζητήσουν την αναγνώριση ενός η περισσοτέρων μαθημάτων του Π.Π.Σ.
 2. Η αίτηση αναγνώρισης πρέπει να συνοδεύεται από α) αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή από τις σπουδές του στο Τμήμα Προηγούμενου Πτυχίου και β) οδηγό σπουδών του Τμήματος Προηγούμενου Πτυχίου που να περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων που επιθυμεί ο φοιτητής να ληφθούν υπόψη κατά την αναγνώριση.
 3. Η Γραμματεία προωθεί τις αιτήσεις αναγνώρισης στην Ε.Π.Σ., η οποία, μετά από συνεννόηση με τους Διδάσκοντες των εμπλεκόμενων μαθημάτων του Π.Π.Σ., εισηγείται στην Σ.Τ. την αναγνώριση ή μη των μαθημάτων αυτών, καθώς και την βαθμολογία τους.
 4. Η Σ.Τ. αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της εισήγησης της Ε.Π.Σ.
 5. Φοιτητές/φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ ανταλλαγής φοιτητών/τριών μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση μαθημάτων που έχουν επιλέξει στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, βάσει του Κανονισμού ERASMUS+ του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 17

Πρακτική Άσκηση

 1. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει προαιρετική πρακτική άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την αγορά εργασίας, στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στη σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων καθώς επίσης στην απασχολησιμότητα και στην επαγγελματική δικτύωση τους. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από τους φοιτητές κατά τους όρους που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια ένταξης ενός φοιτητή ή μιας φοιτήτριας στην πρακτική άσκηση καθορίζονται από τη Σ.Τ. και περιγράφονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Άρθρο 18

Πτυχιακή Εργασία

 1. Κάθε φοιτητής/ρια είναι υποχρεωμένος/η να εκπονήσει πτυχιακή εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπόνησης και αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών από τους/τις φοιτητές/ριες ρυθμίζονται με αποφάσεις του Τμήματος και περιγράφονται στον Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Άρθρο 19

Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου

 1. Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος διενεργείται από τους/τις φοιτητές/ριες μέσω σχετικών ερωτηματολογίων, τα οποία τους παρέχουν την ευκαιρία να διατυπώνουν τις δικές τους απόψεις ανώνυμα. Η περίοδος πραγματοποίησης της αξιολόγησης γνωστοποιείται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η συμπλήρωση των εμπιστευτικών αυτών ερωτηματολογίων είναι πολύ σημαντική, καθώς συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για μαθήματα, διδάσκοντες και υποδομές, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση του εν γένει εκπαιδευτικού έργου και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές.
 2. Το Τμήμα ως ακαδημαϊκή μονάδα και το Πρόγραμμα Σπουδών υποβάλλεται σε περιοδική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες του Σ.Α.Π. και τις αποφάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και εποπτεύεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των σχετικών με την υλοποίηση της αξιολόγησης ενεργειών καθώς και τη διαδικασία επεξεργασίας του ερωτηματολογίου διαχειρίζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Άρθρο 20

Περίοδοι εξετάσεων

 

 1. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Η έναρξη και λήξη των εξεταστικών περιόδων περιλαμβάνονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων σε επαναληπτική εξέταση που διενεργείται το μήνα Σεπτέμβριο.
 2. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Σ.Τ. του Τμήματος.
 3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου καθώς και της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου καταρτίζεται από τον/την Υπεύθυνο/η του Ωρολογίου Προγράμματος, σε συνεννόηση με τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και εγκρίνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Το πρόγραμμα των εξετάσεων περιλαμβάνει: ημερομηνίες, τόπο και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε μάθημα, όνομα υπεύθυνου/ης διδάσκοντα/ουσας ή διδασκόντων, όλες τις συναφείς τεχνικές λεπτομέρειες και ενδεχομένως ιδιαίτερες ρυθμίσεις.
 4. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι, οι αποσπασμένοι από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες.
 5. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται εγκαίρως, δύο τουλάχιστον εβδομάδες πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ειδικότερα το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται πριν την έναρξη των θερινών διακοπών, όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται από τη Σύγκλητο.

 

Άρθρο 21

Διεξαγωγή εξετάσεων

 

 1. Ο/Η διδάσκων/ουσα του μαθήματος έχει την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριών (π.χ. γραπτές εξετάσεις, προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, συνδυασμός τους ή άλλοι τρόποι κατά την κρίση του/της), καθώς επίσης για την τελική βαθμολόγηση του μαθήματος και την έκδοση των αποτελεσμάτων. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας (π.χ. αριθμός τυχόν ενδιάμεσων εξετάσεων ή εργασιών, τρόπος ελέγχου και αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών, βαρύτητες των επιμέρους εξεταστικών διαδικασιών, κ.λπ.) προσδιορίζονται και ανακοινώνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη που έχει ανακοινωθεί από τον/τη διδάσκοντα/ουσα στους φοιτητές από την αρχή και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε συνδυασμό με τις πιθανές διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που επιφέρει ο/η διδάσκων/ουσα και γνωστοποιούνται στους φοιτητές με σχετική ανακοίνωση.
 2. Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία υποχρεωτικό μάθημα πρέπει να το επαναλάβει. Αν απέτυχε σε μάθημα επιλογής, μπορεί να το επαναλάβει ή να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα επιλογής.
 3. Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί την προγραμματισμένη ώρα έναρξης στην καθορισμένη για την εξέταση αίθουσα. Μετά τη διανομή των θεμάτων, απαγορεύεται η είσοδος σε κάθε φοιτητή/ρια.
 4. Οι διδάσκοντες/ουσες οφείλουν να παραδίδουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων, γραπτών ή/και προφορικών ενιαία στον ίδιο πίνακα, για κάθε μάθημα το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης.
 5. Σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών το αποτέλεσμα του ελέγχου των γνώσεων του/της φοιτητή/τριας εκφράζεται αριθμητικά με ακέραιους βαθμούς από μηδέν (0) έως δέκα (10). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων η αποτυχία σημειώνεται με βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και η επιτυχία με βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10).
 6. Ο/Η διδάσκων/ουσα παρίσταται στους χώρους της εξέτασης καθ΄ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και παραλαμβάνει τα γραπτά αμέσως μετά τη λήξη της. Εάν, για έκτακτο λόγο, απουσιάσει ο/η διδάσκων/ουσα, οι εξετάσεις του μαθήματος μπορούν να διεξαχθούν μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει οριστεί άλλο μέλος ΔΕΠ ως υπεύθυνος για την εξεταστική διαδικασία και έχει ενημερωθεί σχετικά ο/η Πρόεδρος του Τμήματος.
 7. Ο/Η εξεταζόμενος/η αναγράφει τα στοιχεία του/της στο γραπτό του/της και στην συνέχεια ο/η επιτηρητής/ρια τον/την ταυτοποιεί βάσει της ακαδημαϊκής (φοιτητικής) του/της ταυτότητας. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας, οι εμπλεκόμενοι παραπέμπονται στη Σ.Τ. για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Φοιτητής που δεν φέρει μαζί του αποδεικτικά στοιχεία της φοιτητικής του ιδιότητας δεν μπορεί να λάβει μέρος στην εξέταση του μαθήματος, εκτός εάν πιστοποιήσει την ταυτότητά του ο εξεταστής.
 8. Κάθε εξεταζόμενος/η που αποχωρεί από την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της και τα θέματα εξετάσεων και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Η έξοδος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδος για τη συνέχισή της απαγορεύεται. Σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί, κατά την κρίση των επιτηρητών, ολιγόλεπτη έξοδος μεμονωμένου/ης εξεταζόμενου/ης με συνοδεία επιτηρητή, η οποία και αναγράφεται ως παρατήρηση στο γραπτό του.
 9. Κάθε φοιτητής που ολοκληρώνει την εξέτασή του παραδίδει στο μέλος ΔΕΠ ή στον/την επιτηρητή/ρια το γραπτό του δοκίμιο και υπογράφει στη σχετική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, μόλις ολοκληρωθεί ο καθορισμένος για την εξέταση χρόνος, οι επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν τους εξεταζόμενους και να παραλάβουν τα γραπτά. Μετά το πέρας της εξέτασης, οι επιτηρητές μονογράφουν τα γραπτά. Στη συνέχεια, αφού καταμετρήσουν και αριθμήσουν τα γραπτά τα παραδίδουν στον/ τη διδάσκοντα/ουσα.
 10. Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε αυτό. Η βεβαίωση παρέχεται από τη Γραμματεία έπειτα από τη διενέργεια των αναγκαίων διασταυρώσεων με το μέλος Δ.Ε.Π. που έχει την ευθύνη της εξέτασης του μαθήματος.
 11. Δεν καταχωρούνται βαθμοί για ονόματα φοιτητών/τριών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο φύλλο παρουσίας των εξεταζόμενων ή που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα.
 12. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τον βαθμό της εξέτασης από τον προσωπικό τους ιδρυματικό λογαριασμό.
 13. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα μετά το πέρας των εξετάσεων και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων σε ειδικά καθορισμένες μέρες και ώρες που ανακοινώνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος να βλέπουν το γραπτό τους και να ζητούν διευκρινήσεις για τον τρόπο που αυτό αξιολογήθηκε.
 14. Τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του/της διδάσκοντα/ουσας του μαθήματος για ένα (1) έτος. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.

 

Άρθρο 22

Εξετάσεις φοιτητών/ριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

 1. Στους φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησής τους ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις - ως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο - παρέχονται όλες οι προσήκουσες, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες εκθέσεις και τη νομοθεσία, προσαρμογές των τρόπων εξέτασης για την πληρέστατη δυνατή προσβασιμότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 2. Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες υποχρεούνται πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιολογητικά που καταθέτουν φοιτητές/τριες, τα οποία προσδιορίζουν τον τρόπο εξέτασής τους. Εάν ο τρόπος εξέτασης δεν ορίζεται σαφώς από την προσκομιζόμενη ειδική διαγνωστική έκθεση από την οποία πιστοποιείται και η μαθησιακή δυσκολία που αντιμετωπίζει ο/η φοιτητής/ρια, ύστερα από γραπτό αίτημα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να προσδιορίσει τον τρόπο εξέτασής του/ης.

 

Άρθρο 23

Κατατακτήριες Εξετάσεις

 

 1. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, καθώς και προτεινόμενα συγγράμματα, ορίζονται με απόφαση της Σ.Τ. και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.
 2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων γίνεται από τη Γραμματεία με ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 3. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.
 4. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα καθορίζεται με απόφαση της Σ.Τ. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου για τετραετή φοίτηση.
 5. Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων, η οποία είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Γ. Σ. Συνέλευσης του Τμήματος. Η Επιτροπή αποτελείται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ως μέλη, οι οποίοι ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση έλλειψης μέλους ή μελών, είναι δυνατός ο ορισμός μέλους ή μελών της Επιτροπής από άλλο Τμήμα της ίδιας ή άλλης Σχολής του Ιδρύματος, που διδάσκουν το ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο, ή, σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλου Ιδρύματος. Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας, καθώς και της διαδικασίας εξέτασης των πτυχιούχων με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη με αριθμ. 92983/Ζ1/2015 (ΦΕΚ 1329 Β΄) υπουργική απόφαση.
 6. Η Επιτροπή Κατατάξεων συντάσσει σχετικό πρακτικό με τον πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων, το οποίο εγκρίνεται από τη Σ.Τ. Με την ίδια απόφασή της, η Σ.Τ. καθορίζει κάθε σχετικό διαδικαστικό θέμα που αφορά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις διαδικασίες ενστάσεων, εγγραφών και λοιπών συναφών θεμάτων.
 7. Με απόφαση της Σ.Τ., κατά περίπτωση, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.
 8. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος..
 9. Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν, με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

 

Άρθρο 24

Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας

 

 1. Βασικό κανόνα δεοντολογίας για τους/τις φοιτητές/τριες αποτελεί η αποφυγή της λογοκλοπής κατά τη διαδικασία εκπόνησης των εργασιών που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η λογοκλοπή αποτελεί ευθεία παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, και η διαπίστωσή της συνεπάγεται σοβαρές πειθαρχικές παραβάσεις για τους φοιτητές που υποπίπτουν στο παράπτωμα αυτό.
 2. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αποσπασμάτων, πηγαίου κώδικα, λύσεων ή ιδεών από άλλες πηγές χωρίς πλήρη αναφορά σε αυτές. Τα παραπάνω συνιστούν λογοκλοπή και αποτελούν σοβαρό εκπαιδευτικό παράπτωμα.
 3. Σε περίπτωση που στοιχειοθετείται παράπτωμα λογοκλοπής, η Σ.Τ. δύναται να επιβάλει ποινή που μπορεί να σχετίζεται με τη βαθμολογία ή την απαίτηση επανυποβολής της εργασίας ή την επανεξέταση με τρόπο που θα οριστεί από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/καθηγήτρια του μαθήματος.
 4. Η παράδοση εργασίας που έχει εκπονηθεί από τρίτο πρόσωπο συνιστά απάτη και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα του/της φοιτητή/τριας.
 5. Απαγορεύεται ρητά και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η μη αυτοπρόσωπη παρουσία του/της φοιτητή/τριας και η αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο για την εκπλήρωση συγκεκριμένης εξεταστικής δοκιμασίας που έχει ορισθεί στο πλαίσιο διδακτικής διαδικασίας και αναφέρεται στην αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης οποιασδήποτε εξεταστικής διαδικασίας να επιδεικνύουν τη φοιτητική τους ταυτότητα ή άλλο έγκυρο δημόσιο έγγραφο, μέσω του οποίου αποδεικνύεται η ιδιότητά τους, στον υπεύθυνο της εξεταστικής διαδικασίας.
 6. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής διαδικασίας απαγορεύεται ρητά η κάθε μορφής αντιγραφή, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα για απάντηση στα ερωτήματα της εξέτασης και η χρήση κάθε είδους βοηθημάτων, σημειώσεων και ηλεκτρονικών μέσων για το σκοπό αυτό, εφόσον δεν προβλέπονται από τον εξεταστή και τη διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων του/της φοιτητή/τριας.
 7. Για τα παραπάνω πειθαρχικά παραπτώματα αποφασίζεται από τη Σ.Τ. επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες και κανονισμούς του Ιδρύματος.

 

 

Άρθρο 25

Λοιπές Διατάξεις

 1. Θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, με αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος και σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία η οποία υπερισχύει σε κάθε περίπτωση.
Ενημέρωση: 14-12-2020

Σπουδές

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 05-03-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας