Παράλληλος Προγραμματισμός


Διδάσκων/ουσα: Στεφανιδάκης Μιχαήλ
Κωδικός Μαθήματος: HY-550
Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διάλεξης: 2
Ώρες Εργαστηρίου/Φροντιστηρίου: 2Ε
Σύνολο Ωρών: 4
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DCS246/


Σύντομη Περιγραφή:

Δομικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος: μια ανάλυση απόδοσης. Κρυφές μνήμες και ιεραρχίες μνημών. Παραλληλισμός σε επίπεδο εντολών και pipelining. Παράλληλος προγραμματισμός με εντολές SSE. Παραλληλισμός σε επίπεδο νημάτων (threads). Εισαγωγή στον προγραμματισμό με Posix Threads. Προγραμματισμός OpenMP. Το υπολογιστικό μοντέλο GPU. Προγραμματισμός CUDA/OpenCL.

https://e-class.ionio.gr/courses/DCS246/
http://mixstef.github.io/courses/parprog


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος “Παράλληλος Προγραμματισμός” οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν την προηγμένη οργάνωση ενός υπολογιστή και τη σχέση αρχιτεκτονικής και παράλληλης επεξεργασίας,
  • Να παρακολουθήσουν αυτόνομα περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα του παράλληλου προγραμματισμού,
  • Να επιλέξουν την ενδεικνυόμενη μορφή παράλληλου υλικού (hardware) σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής,
  • Να μετασχηματίσουν έναν παράλληλο αλγόριθμο στο κατάλληλο παράλληλο πρόγραμμα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  1. Peter S. Pacheco, Εισαγωγή στον Παράλληλο Προγραμματισμό, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2015.
  2. Γραμματή Πάντζιου, Βασίλειος Μάμαλης, Αλέξανδρος Τομαράς , Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2013.
Ενημέρωση: 16-01-2020

Επιστροφή