Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (ΠΕ) είναι υποχρεωτική και εκπονείται ατομικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ΠΕ αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες ECTS.

1. Περιγραφή της πτυχιακής εργασίας
Η ΠΕ είναι πρωτότυπη, δηλαδή ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποτελούν προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της. Σκοπός της ΠΕ είναι να αποδείξει τις ερευνητικές και μεθοδολογικές ικανότητες του φοιτητή, καθώς και την εξοικείωσή του με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτή εντάσσεται. Το θέμα της ΠΕ αναφέρεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα (υποχρεωτικά ή επιλογής) του εκάστοτε ισχύοντος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Η έκταση της ΠΕ είναι κατ’ ελάχιστο 70 σελίδες. Η διαπραγμάτευση του θέματος (πρόλογος, εισαγωγή, κύριο σώμα, συμπεράσματα) ανέρχεται τουλάχιστον σε 50 σελίδες, ενώ οι υπόλοιπες 20 σελίδες καλύπτουν τη βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και ενδεχομένως το παράρτημα και τα ευρετήρια.

2. Επιλογή του θέματος και εποπτεία της ΠΕ
Το θέμα της ΠΕ προτείνεται από τον φοιτητή, σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Τμήματος ο οποίος θα είναι ο Επιβλέπων της ΠΕ. Η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης της ΠΕ σε όλο το διάστημα εκπόνησής της. Μετά την έγκριση του θέματος ορίζονται δύο επιπλέον μέλη των διδασκόντων του Τμήματος ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής ΠΕ (το τρίτο μέλος είναι ο Επιβλέπων) για τη συγκεκριμένη ΠΕ. Η έγκριση του θέματος και της τριμελούς Επιτροπής γίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος. Όλες οι τριμελείς Επιτροπές ΠΕ (αρχείο των οποίων διατηρεί η γραμματεία) θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Εάν ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία Επιβλέποντα - φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στην Τριμελή Επιτροπή ΠΕ.
Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει στην Γραμματεία το θέμα και την Τριμελή Επιτροπή της ΠΕ από την έναρξη του Ζ' εξαμήνου των σπουδών του και έπειτα, μόνο εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια:
1. να έχει συγκεντρώσει το 75% των ECTS μονάδων έως και την εξεταστική Σεπτεμβρίου του 3ου έτους σπουδών του (δηλαδή 135 ECTS μονάδες) ή μεταγενέστερη, και
2. να έχει υποχρεωτικά επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων κορμού του πρώτου και δευτέρου έτους.
Ο φοιτητής επιλέγει το θέμα της ΠΕ και τον Επιβλέποντα, με τον οποίο έρχεται σε συνεννόηση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική διατύπωση και έγκριση του θέματος και η αποδοχή της επίβλεψης της ΠΕ ή η πρόταση νέου θέματος. Αφού προσδιορισθεί (α) το θέμα της ΠΕ, (β) ο Επιβλέπων και (γ) τα λοιπά δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος αναφέροντας το Θέμα, τον Επιβλέποντα και τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ, η οποία εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου έως και την 15η Νοεμβρίου, και από την 15η Φεβρουαρίου έως και την 15η Μαρτίου κάθε έτους, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός των παραπάνω προθεσμιών δεν γίνονται δεκτές.
Μετά την κατοχύρωση του θέματος αλλαγή θέματος μπορεί να γίνει μόνο μετά από αιτιολόγηση του φοιτητή, έγκριση του Επιβλέποντα και αίτηση στην Συνέλευση του Τμήματος, μέσω Γραμματείας. Αλλαγή του Επιβλέποντα μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του φοιτητή εξ’ αιτίας αλλαγής του θέματος της ΠΕ ή για άλλο σοβαρό λόγο δίχως άλλη επίπτωση. Η αίτηση απευθύνεται στην Συνέλευση του Τμήματος, μέσω Γραμματείας. Αλλαγή μέλους της Τριμελούς μπορεί να γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για την οποία ο φοιτητής υποχρεώνεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό διαδικασία για την εκπόνηση ΠΕ (δηλαδή, νέα αίτηση στην Συνέλευση του Τμήματος, μέσω Γραμματείας).

3. Διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ
Η συνεργασία φοιτητή και Επιβλέποντα γίνεται με διαδοχικές συναντήσεις. Στις πρώτες συναντήσεις προσδιορίζεται το υλικό στο οποίο θα στηριχθεί η εργασία, καθορίζεται η μεθοδολογία της και παραδίδεται στον Επιβλέποντα ένα χρονοδιάγραμμα της ΠΕ.
Στη συνέχεια ο Επιβλέπων, δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση της ΠΕ. Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος του Επιβλέποντα αναφέρεται στον έλεγχο της πορείας υλοποίησης της ΠΕ, και στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών. Όταν η εργασία αποκτήσει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στον Επιβλέποντα. Ο φοιτητής στη βάση των σχολίων του Επιβλέποντα βελτιώνει την ΠΕ και καταθέτει το τελικό κείμενο.
Ο Επιβλέπων δίνει στον φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την ΠΕ, εάν κρίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αυτής. Στην αντίθετη περίπτωση επιστρέφει στον φοιτητή την εργασία για βελτίωση. Όταν ο φοιτητής λάβει την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του παραδίδει από ένα αντίτυπο αυτής στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ.

4. Μορφή ΠΕ
Η ΠΕ είναι εκτυπωμένη σε χαρτί Α4. Η τυπωμένη επιφάνεια κάθε σελίδας περιλαμβάνει περίπου 500 λέξεις ή 3000 χαρακτήρες. Παράδειγμα της ακριβούς μορφοποίησης της ΠΕ είναι αναρτημένο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος στο Διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το κυρίως κείμενο περιλαμβάνει περίπου 25.000 λέξεις ή 150.000 χαρακτήρες ενώ η δομή της ΠΕ έχει ως εξής: (α) λευκή σελίδα, (β) σελίδα τίτλου, (γ) πρόλογος, (δ) εισαγωγή, (ε) κύριο σώμα, (στ) συμπεράσματα, (ζ) παράρτημα (μη υποχρεωτικό), (η) βιβλιογραφία, (θ) ευρετήρια (μη υποχρεωτικό), (ι) περιεχόμενα, (ια) λευκή σελίδα. Το κείμενο της ΠΕ παραδίδεται στην τελική του μορφή, υποχρεωτικά, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Η/Υ) τόσο πηγαίου χαρακτήρα (π.χ., worddocument, latexfiles) όσο και τελικής μορφής (π.χ., pdf ή ps αρχείο) καθώς και το όποιο λογισμικό αναπτύχθηκε σε πηγαίο κώδικα.


5. Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας
Η υποστήριξη της ΠΕ γίνεται μετά από άδεια του Επιβλέποντα ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής ΠΕ.
Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του και απαντά σε ερωτήσεις. Η υποστήριξη της ΠΕ μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του ακαδημαϊκού έτους, μετά από συνεννόηση με την Τριμελή Επιτροπή, αλλά όχι νωρίτερα από οκτώ (8) μήνες από την ανάθεσή της. Δηλαδή, σε περίπτωση που η δήλωση γίνει Οκτώβριο, η ΠΕ δεν μπορεί να υποστηριχθεί νωρίτερα από τον επόμενο Ιούνιο, ενώ αν η ΠΕ δηλωθεί Φεβρουάριο, η υποστήριξη δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Στο τέλος της υποστήριξης τα τρία μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν την ΠΕ. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της ΠΕ ανακοινώνεται στον υποψήφιο, κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία και καταχωρείται στην τρέχουσα ή αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Ο βαθμός κατοχυρώνεται με αίτημα του φοιτητή στη Γραμματεία και αφού προσκομίσει βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη ότι έχει παραδώσει αντίγραφο της ΠΕ υπογεγραμμένο από την Τριμελή Επιτροπή ΠΕ.
Η Βιβλιοθήκη τηρεί αλφαβητικούς καταλόγους συγγραφέων και θεμάτων ΠΕ που έχουν υποστηριχθεί. Οι ΠΕ δεν δανείζονται αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης. Φωτοαντίγραφα μέρους ή συνόλου ΠΕ γίνονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

6. Αποτυχία ολοκλήρωσης και υποστήριξης της πτυχιακής εργασίας
Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια δεν ολοκληρώσει και υποστηρίξει την ΠΕ εντός ενός ημερολογιακού έτους από την ανάθεση, τότε η ανάθεση της εργασίας ακυρώνεται αυτομάτως με τη λήξη του εν λόγω διαστήματος. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να δηλώσει εξαρχής θέμα ΠΕ ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, με τον ίδιο ή νέο επιβλέποντα. Δηλαδή, αν δεν γίνει επιτυχής υποστήριξη της ΠΕ, απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας δήλωσης ΠΕ στη γραμματεία του Τμήματος σε μια από τις δύο περιόδους δήλωσης ΠΕ και αφού προηγηθεί συνεννόηση με τον ίδιο ή νέο επιβλέποντα.
Μεταβατική διάταξη ειδικά και μόνο για όσους φοιτητές έχουν ήδη δηλωμένη Πτυχιακή Εργασία:
όσοι φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει Πτυχιακή Εργασία στο παρελθόν, δηλαδή από παλιά ή μέχρι και στην περίοδο δηλώσεων 1η Οκτωβρίου έως 15η Νοεμβρίου 2020, θα πρέπει να παρουσιάσουν επιτυχώς την ΠΕ το αργότερο μέσα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021. Αν δεν την παρουσιάσουν, ή αν δεν την παρουσιάσουν επιτυχώς, το αργότερο μέσα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021, τότε θα πρέπει να ξαναδηλώσουν εξαρχής θέμα ΠΕ ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, με τον ίδιο ή νέο επιβλέποντα. Δηλαδή, αν δεν γίνει επιτυχής υποστήριξη της ΠΕ, απαιτείται απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας δήλωσης ΠΕ στη γραμματεία του Τμήματος σε μια από τις δύο περιόδους δήλωσης ΠΕ και αφού προηγηθεί συνεννόηση με τον ίδιο ή νέο επιβλέποντα.

7. Ανακοίνωση θεμάτων ΠΕ
Με την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιείται ανακοίνωση θεμάτων ΠΕ από όλους τους διδάσκοντες του Τμήματος, και αντίστοιχη ενημέρωση των φοιτητών από το Τμήμα (τη Γραμματεία)όπου δίνονται σχετικές οδηγίες.

8. Ανώτατο όριο πλήθους πτυχιακών εργασιών
Οι διδάσκοντες του Τμήματος δύναται να επιβλέπουν μέχρι δέκα (10) ενεργές ΠΕ σε κάθε χρονική στιγμή σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ως ενεργές καθορίζονται οι ΠΕ οι οποίες έχουν δηλωθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, σε μία από τις δύο περιόδους δηλώσεων ΠΕ. Κατόπιν αίτησης ενός εν δυνάμει επιβλέποντα ΠΕ και απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, ο αριθμός αυτός δύναται να προσαυξηθεί αν συντρέχουν κατάλληλες προϋποθέσεις, π.χ. διαθεσιμότητα υποψηφίων διδακτόρων για επικουρική επίβλεψη ΠΕ.

Ενημέρωση: 15-02-2024

Σπουδές

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
certification
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Σάββατο 15-06-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας