Εκλογές Καθηγητών
Σελίδα 2 / 3 : <<<>>>
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη μιας θέσης μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης»
Δημοσίευση: 22-12-2017 15:19 | Προβολές: 1894
Έναρξη: 21-12-2017 |Λήξη: 21-01-2018
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 244.89 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης».
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα»
Δημοσίευση: 21-12-2017 16:16 | Ενημέρωση: 22-12-2017 13:13 | Προβολές: 1564
Έναρξη: 21-12-2017 |Λήξη: 19-01-2018
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 256.08 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα»
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη θέσης Καθηγητή με αντικείμενο «Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού»
Δημοσίευση: 21-12-2017 15:53 | Ενημέρωση: 22-12-2017 13:12 | Προβολές: 1511
Έναρξη: 21-12-2017 |Λήξη: 19-01-2018
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 243.4 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού».
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη µιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Καινοτοµίας»
Δημοσίευση: 31-01-2017 13:09 | Ενημέρωση: 09-02-2017 13:44 | Προβολές: 2347
Σημαντική Ημερομηνία: 10-03-2017
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 137.83 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκηρύσσουµε μία (1) θέση Καθηγητή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Καινοτοµίας». Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ την υποψηφιότητά τους, µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων»
Δημοσίευση: 21-10-2016 12:58 | Προβολές: 1590
Έναρξη: 20-10-2016 |Λήξη: 20-12-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Περίληψη Προκήρυξης
Mέγεθος: 220.1 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Δεδομένων και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων».
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη µιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «∆ιαχείριση ∆εδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό»
Δημοσίευση: 03-06-2016 15:17 | Προβολές: 1765
Έναρξη: 03-06-2016 |Λήξη: 03-08-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 128.47 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή.
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη µιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Πληροφοριακά Συστήµατα και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση»
Δημοσίευση: 03-06-2016 15:09 | Προβολές: 1638
Έναρξη: 03-06-2016 |Λήξη: 03-08-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 135.21 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή.
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη µιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Δίκτυα Υπολογιστών»
Δημοσίευση: 03-06-2016 14:57 | Προβολές: 2026
Έναρξη: 03-06-2016 |Λήξη: 03-08-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 135.81 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή.
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη µιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων»
Δημοσίευση: 03-06-2016 14:50 | Προβολές: 1558
Έναρξη: 03-06-2016 |Λήξη: 03-08-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 128.97 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Καθηγητή.
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών»
Δημοσίευση: 26-02-2016 12:08 | Προβολές: 2168
Έναρξη: 26-02-2016 |Λήξη: 26-04-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 127.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά με Έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 26 Απριλίου 2016.
Τμήμα Πληροφορικής: Προκήρυξη μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο»
Δημοσίευση: 27-11-2015 15:13 | Ενημέρωση: 04-12-2015 15:00 | Προβολές: 2151
Έναρξη: 04-12-2015 |Λήξη: 04-02-2016
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 129.68 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Προκηρύσσουμε την ακόλουθη θέση Καθηγητή ως εξής: Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο».
Τμήμα Πληροφορικής: Μία θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία».
Δημοσίευση: 19-09-2013 12:44 | Προβολές: 1161
Έναρξη: 19-09-2013 |Λήξη: 19-11-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 108.19 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου στη 10η συνεδρίασή της ακαδ. έτους 2012-2013 στις 31-1-2013, λαμβάνοντας υπόψη την από 15-11-2012 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ και την από 21-11-2012 απόφαση της Συνεδρίασης Προσωρινής Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη Γλωσσική Τεχνολογία».
Τμήμα Πληροφορικής - Μια θέση ΔΕΠ: «Τεχνολογίες Λογισμικού»
Δημοσίευση: 20-12-2012 13:09 | Προβολές: 1193
Έναρξη: 18-12-2012 |Λήξη: 20-02-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.02 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 20/12/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 20/02/2013. Πρώτη δημοσίευση: 18/12/2012.
Τμήμα Πληροφορικής - Μια θέση ΔΕΠ: «Εφαρμοσμένα Στοχαστικά Μοντέλα»
Δημοσίευση: 20-12-2012 13:09 | Προβολές: 1184
Έναρξη: 18-12-2012 |Λήξη: 20-02-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.16 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 20/12/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 20/02/2013. Πρώτη δημοσίευση: 18/12/2012.
Τμήμα Πληροφορικής - Μια θέση ΔΕΠ: «Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογές Πληροφορικής»
Δημοσίευση: 20-12-2012 13:08 | Προβολές: 1112
Έναρξη: 18-12-2012 |Λήξη: 20-02-2013
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Ενημέρωση 20/12/2012 - Δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 20/02/2013. Πρώτη δημοσίευση: 18/12/2012.
Σελίδα 2 / 3 : <<<>>>

Ενημέρωση

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας