Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης

Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης διεξάγει θεωρητική έρευνα και επιτελεί εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία για την ανάπτυξη, υιοθέτηση και διαχείριση καινοτόμων εφαρμογών δια μέσου Μαθηματικών Μοντέλων και Προσομοιώσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση και προβολή ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος της σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας και Επιστημονικής Κοινότητας.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Εργαστήριο Υπολογιστικής Μοντελοποίησης αφορούν ένα ευρύτατο φάσμα της επιστήμης της Πληροφορικής, με έμφαση στην ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών τεχνικών, για τη μοντελοποίηση και  προσομοίωση φυσικών (παράλληλων και κατανεμημένων) συστημάτων. Συγκεκριμένα, στόχος των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι αφενός η διακριτοποίηση φυσικών νόμων και η θεμελίωση διακριτών γεωμετριών για την αριθμητική περιγραφή φυσικών συστημάτων με συμβατό τρόπο (διατηρώντας τις βασικές συμμετρίες) και αφετέρου η προσομοίωση και κατανόηση κρίσιμων φαινομένων, κυρίως σε σχέση με πολύπλοκα δίκτυα και δυναμικές και εξελικτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτά.

Οι βασικοί επιστημονικοί και τεχνολογικοί κλάδοι που συνθέτουν την τεχνογνωσία του εργαστηρίου είναι κυρίως οι εξής

 • Αναγνώριση Προτύπων.
 • Τεχνητή Νοημοσύνη/ Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα.
 • Ανάλυση αλγορίθμων (κυρίως Γενετικοί αλγόριθμοι).
 • Έμπειρα/ Ευφυή Συστήματα.
 • Τεχνολογίες Διαχείρισης Γνώσης.
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Ψηφιακού Ήχου και Εικόνας.
 • Εικονική/ Επαυξημένη Πραγματικότητα.
 • Τεχνολογίες και Μηχανική Λογισμικού.
 • Τεχνολογίες Προσωποποιημένης Αλληλεπίδρασης.
 • Τεχνολογίες Αυτόματης Επαλήθευσης και Σχεδίασης Συστημάτων.

Πεδία εφαρμογής των παραπάνω, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τους εξής τομείς

 • Βιοπληροφορική.
 • Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εφαρμογών για Τυχαία Συστήματα.
 • Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας.
 • Υπολογιστικά Πλέγματα.

 • Καινοτόμες μεταφορές αλληλεπίδρασης σε επιλεγμένα θεματικά πεδία (π.χ. εκπαιδευτικά περιβάλλοντα).
 • Συστήματα Βιομετρικής (Biometrics).
 • Ενσωματωμένα (embedded) Συστήματα Πραγματικού Χρόνου.