Ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης

Η επιστήμη της Πληροφορικής είναι μια επιστήμη με απεριόριστες πρακτικές εφαρμογές. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν μια πρώτη ευκαιρία να δουν εφαρμογές της επιστήμης τους στα πλαίσια των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Οι ασκήσεις όμως αυτές για λόγους χώρου, κόστους, ασφάλειας, κ.α. συνήθως διεξάγονται σε πειραματικές διατάξεις υπό κλίμακα (μοντέλα). Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα, που σχετίζονται με την επιστήμη τους, στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με εξοπλισμό που μετά το πέρας των σπουδών τους είναι δυνατό να κληθούν να χρησιμοποιήσουν. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών τους βοηθά να ενημερωθούν ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, 65 Υπηρεσιών ή Οργανισμών που τους εκπαιδεύουν και να εξοικειωθούν με τις εν γένει δραστηριότητες και την οργάνωσή τους. Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία στις Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισμούς να γνωρίσουν φοιτητές στα πλαίσια μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του επιστημονικού τους προσωπικού. Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων, πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ μελών της Πανεπιστημιακής και της Επιχειρηματικής κοινότητας με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής. Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών. Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, το ύψος των απολαβών και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Αντικείμενα της Πρακτικής Άσκησης

Τα αντικείμενα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών πρέπει να είναι συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση θα περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικές με τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αφορούν:

  • Ανάπτυξη λογισμικού που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για βελτίωση της λειτουργίας τους σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.
  •  Ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για την διάρθρωση και λειτουργία των επιχειρήσεων ή οργανισμών απασχόλησής τους.
  •  Χειρισμό συσκευών ή εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας.
  •  Διεξαγωγή μετρήσεων, συλλογή και ανάλυση στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ασκούμενους φοιτητές στα πλαίσια των διπλωματικών εργασιών, ώστε να ληφθούν αποφάσεις ή να προταθούν λύσεις σε πιθανά προβλήματα.
  •  Παρατήρηση διαδικασιών παραγωγής με σκοπό την απόκτηση εμπειριών που αφορούν την οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας.

Υποβολή Αιτήσεων, Αξιολόγηση τους, Επιλογή των Φοιτητών και Ενημέρωση των Φορέων Απασχόλησης

Οι αιτήσεις εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να κατατίθενται στο εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα ή, σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, στη Γραμματεία του Τμήματος. Η έναρξη και η χρονική διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων θα καθορίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση και σε κάθε περίπτωση θα γίνονται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Με βάση τα κριτήρια που αναλύονται παρακάτω, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης εισηγούνται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και προβαίνει στην τελική επιλογή των φοιτητών για τη κάλυψη των υπαρχόντων θέσεων.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για τις υπάρχουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι:

  1. Το εξάμηνο φοίτησης: τουλάχιστον φοιτητές του 6ου εξαμήνου.
  2. Ο αριθμός των μονάδων ECTS: ο αιτούμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 120 μονάδες ECTS τη στιγμή που υποβάλει την αίτηση, ως αναγκαία προϋπόθεση. Στην ειδική περίπτωση που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις Πρακτικής Άσκησης, αλλά ο αιτούμενος φοιτητής δεν έχει συμπληρώσει 120 μονάδες ECTS, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενδέχεται να κάνει δεκτή την αίτησή του, αν κρίνει ότι θα συμπληρώσει 120 μονάδες ECTS κατά την τρέχουσα εαρινή εξεταστική περίοδο.
  3. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (1) και (2). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα πιο πάνω κριτήρια, δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ., AμεA), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (1) (2) και (3). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα πιο πάνω κριτήρια και εφόσον δεν υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές μεγαλύτερων ετών.