Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 αναμορφωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» (ΦΕΚ 1338/02.07.2015, τ. B).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες Κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

A. «Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία»
B. «Νευροπληροφορική και Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες»

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε περιλαμβάνει διδακτική παρακολούθηση (θεωρία και φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική, εκτός των μαθημάτων που θα διδαχθούν από διακεκριμένους επιστήμονες της αλλοδαπής, οπότε και ως γλώσσα διδασκαλίας θα ορίζεται κατά περίπτωση η Αγγλική.

Η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει στην ελληνική ή  στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή και σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο σε τρία εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα θα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων και το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.
Το σύνολο των μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 μονάδες.

Τα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Α’ Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS
1 Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία 6 Υποχρεωτικό
2 Γλώσσες Προγραμματισμού και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων 6 Υποχρεωτικό
3 Χρήση βιολογικού εργαστηριακού εξοπλισμού 6 Υποχρεωτικό
4 Βιοστατιστική 6 Επιλογής
5 Βιοφυσική και Βιοχημεία 6 Επιλογής
6 Καταγραφή και Επεξεργασία Σημάτων Εγκεφάλου 6 Επιλογής
7 Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική 6 Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
Β ́ Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS
1 Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων 6 Υποχρεωτικό
2 Συστήματα Ιατρικής απεικόνισης, Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων 6 Υποχρεωτικό
3 Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης 6 Υποχρεωτικό
4 Εργαλεία Διάδρασης Ανθρώπου − Υπολογιστή στις Νευροεπιστήμες 6 Επιλογής
5 Μοριακές Ασθένειες, Δομικός Σχεδιασμός Φαρμάκων 6 Επιλογής
6 Σχεδιασμός ιατρικών πρωτοκόλλων 6 Επιλογής
7 Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας στην Βιοιατρική 6 Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
Γ ́ Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα

Α ́ Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS
1 Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία 6 Υποχρεωτικό
2 Γλώσσες Προγραμματισμού και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων 6 Υποχρεωτικό
3 Χρήση βιολογικού εργαστηριακού εξοπλισμού 6 Υποχρεωτικό
4 Βιοστατιστική 6 Επιλογής
5 Βιοφυσική και Βιοχημεία 6 Επιλογής
6 Καταγραφή και Επεξεργασία Σημάτων Εγκεφάλου 6 Επιλογής
7 Ευφυή συστήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική 6 Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
Β’ Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS
1 Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική 6 Υποχρεωτικό
2 Συγκριτική και Εξελικτική Γονιδιωματική 6 Υποχρεωτικό
3 Πρωτεομική και Γενομική Ανάλυση 6 Υποχρεωτικό
4 Εργαλεία Διάδρασης Ανθρώπου − Υπολογιστή στις Νευροεπιστήμες 6 Επιλογής
5 Μοριακές Ασθένειες, Δομικός Σχεδιασμός Φαρμάκων 6 Επιλογής
6 Σχεδιασμός ιατρικών πρωτοκόλλων 6 Επιλογής
7 Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας στην Βιοιατρική 6 Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30
Γ’ Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες/ ECTS
1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) κατ’ έτος.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης, από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2016, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):
1.     Αίτηση παρακολούθησης
2.    Τίτλοι σπουδών και τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (απαιτείται τουλάχιστον καλό επίπεδο Β2 γνώσης της αγγλικής γλώσσας). Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
3.    Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
4.    Δύο συστατικές επιστολές
5.    Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.) στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Χρήστου Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Υπόψη κας Έλενας Λάσκαρι

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, στις αρχές του Ιουλίου 2016.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής εντός του Ιουλίου 2016 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 4.500 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 1.500 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων, 1.500 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο και 1.500 € κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προβλέπεται απαλλαγή από τα δίδακτρα για μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής. Τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με τους επιτυχόντες. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα απαλλαγούν, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωμένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.ionio.gr) ή να απευθύνονται  στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: ++30 26610 87760-1-3, Fax: ++30 26610 87766, cs@ionio.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική»
Παναγιώτης Βλάμος
Αναπληρωτής Καθηγητής