Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
“Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική”
Ακαδ. Έτους 2018-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics), με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 19 Ιουλίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 31 Οκτωβρίου 2018, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα:

 • Αίτηση υποψηφιότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία.
 • Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους μπορούν να επισυνάψουν οποιαδήποτε έντυπα κοινωνικής, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης έτσι ώστε να αξιολογηθούν από την ΕΔΕ, βάσει των προβλέψεων του Ν.4485/2017 (άρθρο 35, παρ. 2).

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Τηλ. 26610 87760
Υπόψη κ. Θέμη Έξαρχου

Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, στην πρότερη ενασχόληση του υποψηφίου με κάποιο τομέα των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και Αναλυτικής, στην επαγγελματική του εμπειρία.

Tα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4500 ευρώ για όλη τη διάρκεια του ΔΠΜΣ (3 εξάμηνα). Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ή στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά προτίμηση με email στον κ. Θέμη Έξαρχο, exarchos@ionio.gr,  όπως και στα cs@ionio.gr, τηλ.: +30 26610 87760, 26610 87763, Fax:+30 26610 87766).

 

Ο Διευθυντής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος