Πολιτική Ποιότητας
    Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ
Mέγεθος: 504.81 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Το Τμήμα Πληροφορικής, που ανήκει στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής, του Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες οποιουδήποτε κύκλου σπουδών υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην Πληροφορική. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική, όσο και την εφαρμοσμένη Πληροφορική και προσφέρει συστηματική και υπεύθυνη πανεπιστημιακή διδασκαλία, προκειμένου οι απόφοιτοί του να διαθέτουν την επιστημονική γνώση και τις τεχνικές ικανότητες για την περαιτέρω σταδιοδρομία τους. Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της στοχοθεσίας του Τμήματος αλλά και της συνολικότερης στρατηγικής της Σχολής και του Ιδρύματος. Διέπεται από τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο τον διδασκόμενο, εκφραζόμενη από:
  α) την μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών και φοιτητριών μέσω κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων,
  β) τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού,
  γ) την εφαρμογή ποικιλίας μεθόδων διδασκαλίας,
  δ) την αξιόπιστη αξιολόγηση των επιδόσεων και
  ε) την ενίσχυση της οργανωμένης και συνολικής μάθησης ανά επίπεδο σπουδών.
 • Ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων, των ερευνητικών πρωτοβουλιών και των στρατηγικών έρευνας μέσω κινήτρων για υψηλού επιπέδου επιδόσεις.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών και κανονισμών για όλα τα προγράμματα σπουδών καθώς και πιστοποιητικών απόκτησης ακαδημαϊκών προσόντων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, στη βάση σαφώς προσδιορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Διεθνοποίηση, αναγνώριση και πιστοποίηση των προγραμμάτων όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής έτσι ώστε να βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης, να είναι επίκαιρα, ανταγωνιστικά αλλά και να είναι συνδεδεμένα με τη διεθνή αγορά εργασίας. Διαρκής προσπάθεια ώστε το προσφερόμενο διδακτικό έργο να είναι υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, με το διδακτικό προσωπικό να διαθέτει υψηλά προσόντα και να επίσταται των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων στα συναφή γνωστικά αντικείμενα.
 • Συνεχής αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των διαχειριστικών λειτουργιών του Τμήματος Πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Μ.Ο.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και με όσα θεσμικώς προβλέπονται από την ΑΔΙΠ, για τη συμμετοχή των φοιτητών σε διάφορες πτυχές της φοιτητικής δραστηριότητας (παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή στις εξετάσεις, συμμετοχή σε επιτροπές και εκπροσώπηση σε όργανα τους τμήματος κ.ά.), την αποτύπωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, αλλά και για την υποστήριξη της διαχείρισης των προγραμμάτων σπουδών με βάση έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος Πληροφορικής, των συνεργασιών του με τοπικούς και εθνικούς φορείς και τη διαφάνεια στη λειτουργία του.

Η Πολιτική Ποιότητας επικαιροποιείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και υλοποιείται από την ΟΜ.Ε.Α. Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος στελεχώνεται με μέλη ΔΕΠ που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και επικουρείται στο έργο της από κατάλληλο διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

 • η εποπτεία, η επιθεώρηση και η διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης της πολιτικής και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας,
 • η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων και η διασφάλιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της επικαιρότητας των δεδομένων,
 • η εποπτεία της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανατροφοδότησης και η επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, οι πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολόγηση των μαθημάτων από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές,
 • η εσωτερική αξιολόγηση και η υποστήριξη της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης,
 • η διαμόρφωση προτάσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος, σε συνάρτηση με τους στόχους της πολιτικής ποιότητας.

Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και την σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, τεκμηριωμένων με ποσοτικά δεδομένα για τους φοιτητές, το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, το πρόγραμμα σπουδών, το διοικητικό προσωπικό και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής. Τα παραπάνω υποβάλλονται στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου για έγκριση.

Το Τμήμα

Κτίριο Γραμματειών (Κτίριο 3) Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλιού Ψυχιατρείου) Κέρκυρα, 49100 τηλ:26610 87760 / 87761 / 87763
e-mail: cs@ionio.gr
<< <
Νοέμβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 24-11-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα