Ευρωπαϊκά Έργα

Το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Έργα:

TraMOOC

Μετάφραση για Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Ηorizon 2020

Προϋπολογισμός έργου: 3,270,710.00€
Διάρκεια: 01/02/2015 – 31/01/2018

Συνεργαζόμενοι Φορείς
HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN
DUBLIN CITY UNIVERSITY
THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
IONIAN UNIVERSITY
STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
EASN Technology Innovation Services BVBA
Deluxe Media Europe Ltd
STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT UNIVERSITEIT VAN TILBURG
IVERSITY GMBH
KNOWLEDGE 4 ALL FOUNDATION LBG

Στόχος του TraMooc
Ο στόχος του έργου είναι η υψηλής ποιότητας αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses), όπως τεστ ερωταπαντήσεων, υπότιτλοι διαλέξεων, διαφάνειες, κείμενο από το φόρουμ των μαθημάτων, από τα Αγγλικά σε 11 Ευρωπαϊκές και BRIC γλώσσες (DE, IT, PT, EL, DU, CS, BG, CR, PL, RU, ZH). Η προτεινόμενη στοχαστική προσέγγιση στην μετάφραση θα προσθέσει αξία στην υφιστάμενη γλωσσολογική υποδομή και θα υλοποιήσει ένα καινοτόμο πολυτροπικό σχήμα αξιολόγησης του μεταφράσματος, που θα περιλαμβάνει τεχνικές πληθοπορισμού (crowdsourcing), άμεσης ανθρώπινης και αυτόματης αξιολόγησης, καθώς και έμμεσης αξιολόγησης μέσω διαφορετικών εργασιών εξόρυξης κειμενικής πληροφορίας (όπως η αναγνώριση οντοτήτων και η ανάλυση συναισθήματος σε κείμενα του κοινωνικού φόρουμ των μαθημάτων). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα συνδυαστούν σε ένα διάνυσμα ανατροφοδότησης που θα εισάγει στον επόμενο κύκλο μετάφρασης καλύτερα δεδομένα εκπαίδευσης. Το πρωτότυπο μετάφρασης θα ολοκληρωθεί στην πλατφόρμα του παρόχου ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων Iversity, καθώς και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων VideoLectures.NET.

URL: http://www.tramooc.eu


PACiNNO

Ο στόχος του έργου PACiNNO είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας που θα καλύπτει το σύνολο της Αδριατικής. Στοχεύοντας τόσο τα ερευνητικά ιδρύματα, φορείς χάραξης πολιτικής όσο και τις επιχειρηματικές οντότητες, το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη νέων γεφυρών μεταξύ των δραστηριοτήτων έρευνας και της επιστήμης που πραγματοποιείται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και το οικονομικό σύστημα, με ειδική αναφορά στις τεχνολογικές ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Γενικότερα, το PACiNNO αποσκοπεί στην υπερνίκηση των κυριότερων εμποδίων για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Αδριατικής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ήσσονος σημασίας τους (τόσο στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, όσο και στις παραδοσιακές βιομηχανίες) και την προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, το έργο θα αξιοποιήσει τα διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην περιοχή της Αδριατικής από την Ε.Ε., τις εθνικές κυβερνήσεις και τους τοπικούς φορείς. Στο πλαίσιο του PACiNNO έμφαση θα δοθεί στο συνδυασμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων με άμεσες παρεμβάσεις στα τοπικά συστήματα καινοτομίας.

Η ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή στην πρωτοβουλία του έργου από τους βασικούς φορείς καινοτομίας (ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, οικονομικοί επενδυτές, επιχειρηματικές μονάδες, πολυεθνικές εταιρείες που εδρεύουν στην περιοχή), έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα περιφερειακό σύστημα καινοτομίας που θα υποστηρίζεται από μια μόνιμη πλατφόρμα συνεργασίας, όπου ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να αλληλεπιδρούν και να ενσωματώσουν τις προσπάθειες και τους πόρους τους για να ευνοήσουν τα αποτελέσματα της καινοτομίας σε ολόκληρη την περιοχή, ακόμη και μετά το τέλος του έργου PACiNNO.

URL: http://www.pacinno.eu/


D-SPACE

Πρόγραμμα Discovery Space (D-Space)
A feasibility study of the business case of the on-line use of a science thematic park for educational purposes (FP6, e-Ten – 2004-1 – 517339).

Το έργο Discovery Space (D-Space) παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και από κοινού χρήσης εργαλείων και εκπαιδευτικών πηγών όχι μόνο σε σχολεία αλλά και σε ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές, ερασιτέχνες αστρονόμους και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο από κάθε μέρος του κόσμου να χρησιμοποιήσουν ένα δίκτυο από τηλεχειριζόμενα ρομποτικά τηλεσκόπια σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την παρατήρηση του ηλιακού μας συστήματος, αστέρων, γαλαξιών, κομητών και πολλών άλλων αντικειμένων και φαινομένων.

Στόχος του έργου είναι η µελέτη σκοπιµότητας – βιωσιµότητας της παροχής υπηρεσίας εκπαίδευσης από απόσταση µε τη χρήση δικτύου ροµποτικών τηλεσκοπίων.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φορείς εκπαίδευσης & έρευνας, ερευνητές και ενδιαφερόµενα άτοµα.

  • Οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος διακρίνονται στις παρακάτω:
  • Πιστοποίηση δυνατότητας λειτουργίας δικτύου διασπαρµένων ροµποτικών τηλεσκοπίων.
  • Εκτεταµένη έρευνα αγοράς για τον καθορισµό της αγοράς στόχου και του µεγέθους της.
  • Πιλοτική δοκιµή σε πραγµατικές συνθήκες
  • Μελέτη σκοπιµότητας για επιχειρηµατική εκµετάλλευση των υπηρεσιών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση: www.discoveryspace.net


SWEB

Secure, Interoperable, cross border m-services contributing towards a trustful European cooperation with the non-EU member Western Balkan countries

Στη συνολική περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων οι ρυθμοί διείσδυσης των κινητών υπηρεσιών είναι σχεδόν διπλοί από τους αναμενόμενους μέσους όρους. Το γεγονός αυτό δίνει το πλεονέκτημα στην τοπική αυτοδιοίκηση να προσχωρήσει άμεσα σε υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης (mobile government) σε σημαντικά πανευρωπαϊκά θέματα, όπως την παράνομη μετανάστευση, την παράνομη εργασία και το ξέπλυμα χρήματος.
Το πρόγραμμα SWEB συνεισφέρει άμεσα στους στόχους αυτούς παρέχοντας ασφαλείς m-υπηρεσίες σύμφωνες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας ασφαλούς, διαδραστικής, ανοικτής πλατφόρμας με βάση την οποία δύο κυβερνητικές οργανώσεις όμορων κρατών μπορούν να παρέχουν με ασφάλεια πιστοποιητικά διαμονής και εργασίας και να διαχειρισθούν φορολογικές πληροφορίες.

Η πρώτη υπηρεσία αποτρέπει την παράνομη μετανάστευση και εργασία και ενισχύει την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Η δεύτερη υπηρεσία αποτρέπει το ξέπλυμα χρήματος και προωθεί τις ασφαλείς συναλλαγές στην περιοχή.

Η πλατφόρμα SWEB και οι υπηρεσίες της θα παρουσιασθούν, δοκιμασθούν και αξιολογηθούν στις επτά εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα τοπικές αυτοδιοικήσεις.


GEONEXT

Intensive course within the framework of the DAAD- Project “Centre of Excellence for Applications of Mathematics”

Το GEONEXT είναι ένα δυναμικό λογισμικό βασισμένο σε Java και απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές με στόχο την διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών. Επιτρέπει την αυτόνομη και συνεργατική εκμάθηση των μαθηματικών στην τάξη και ενθαρρύνει μια ενεργό εξερευνητική προσέγγιση στη μαθηματική σκέψη. Προσφέρει ευκαιρίες για απεικονίσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χαρτί ή στον πίνακα με τα παραδοσιακά εργαλεία κατασκευής και ενεργεί ως εργαλείο για τις γεωμετρικές κατασκευές. Το Geonext είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε να διευκολύνει τον χρήστη στην δημιουργία κατασκευών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και του παρέχει την δυνατότητα χρήσης γεωμετρικών και αριθμητικών συναρτήσεων, τελεστών κλπ. Δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Bayreuth που βρίσκεται στην Γερμανία, έχει μεταφραστεί σε 23 γλώσσες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.


ADRIATinn

Το πρόγραμμα έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

  • Την ανάπτυξη διασυνοριακών ομάδων (clusters) ΜΜΕ και ερευνητικών κέντρων, οι οποίες θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με πελάτες και προμηθευτές και θα μοιράζονται μια δεξαμενή τεχνογνωσίας, οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και έρευνας και ανάπτυξης.
  • Την προώθηση της δια βίου μάθησης σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.
  • Τα πανεπιστήμια θα βοηθήσουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας ενισχύοντας την επιχειρηματική κουλτούρα των φοιτητών σε συνεργασία με τοπικές ΜΜΕ.
  • Την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των τομέων βιο-οικονομίας και ενέργειας για την ώθηση των τοπικών οικονομιών, την ανάληψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των πόλεων και περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

URL: http://www.adriatinn.eu/


MAVITRA

Στα πλαίσια της δράσης κατάρτισης στελεχών δομών απασχόλησης της Τυνησίας και του Μαρόκου σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, με μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (σεμινάριο και e-learning) του διακρατικού προγράμματος MAVITRA με τίτλο η «Η δυνητική αγορά εργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου» θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

α. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από κοινού με την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
β. Η εκπόνηση οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους καταρτιζόμενους για την μελέτη του παραπάνω εκπαιδευτικού υλικού.
γ. Η διάθεση εκπαιδευτή για την υποστήριξη των καταρτιζομένων στη μελέτη του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
δ. Η συμμετοχή του Τμήματος στο προβλεπόμενο από το έργο τριήμερο σεμινάριο με τη διάθεση εκπαιδευτή εκπαιδευτών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.mavitra.org


TARD

The Development of an Automated System for Risk Analysis in the Assistance of Medical Diagnosis and Therapy Decision – Pilot
Project

Το πρόγραμμα “TARD” αναφέρεται σε ένα πολυδιάστατο έργο. Το έργο αυτό χωρίζεται στις επιμέρους διαδικασίες, στην ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για να επιτραπεί η αυτοματοποιημένη ανάλυση των περίπλοκων αλληλεπιδράσεων και των παρενεργειών, των διαφορετικών φαρμάκων, στον εντοπισμό των κινδύνων διαφόρων συνταγών σε περιπτώσεις συγκεκριμένων παθήσεων και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων αλγορίθμων για αυτόματη υποβολή σε ακτινοθεραπεία.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα TARD ειναι ένα απο τα βασικότερα ερευνητικά ζητήματα της Ένωσης Πληροφορικών (Informational Society) της Ρουμανίας. Το σύστημα αυτό ενσωματώνεται στο γενικότερο εθνικό σύστημα, όπως για παράδειγμα στη συνταξιοδότηση για λόγους υγείας και την ιατρική βοήθεια σε ειδικούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών.


PELAGOS

Πρόγραμμα «Πέλαγος» (PELAGOS) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Μπάρι (Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα- Ιταλία 2000-2006 – ΜΕΤΡΟ: 002 – Εξέλιξη και ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης, ασφαλείας και ελέγχου)

Το πρόγραμμα «Πέλαγος» πρόκειται για ένα σχέδιο που προβλέπει μία διαχείριση σε συνεργασία Ελληνο-Ιταλική των συνοριακών σημείων ελέγχου του Μπάρι και της Κέρκυρας. Το πρόγραμμα προτείνει επίσης ένα πρότυπο για τον πειραματισμό και την σύσταση ενός συστήματος ελέγχων στα σύνορα της Ε.Ε. , σύστημα το οποίο είναι ικανό να μειώσει την παρούσα παράμετρο διαπερατότητας δια μέσου μιας αποτελεσματικής χρήσης νέων κανόνων και διαδικασιών ανάλογων θεμάτων ασφάλειας και εξωτερικών συνόλων και ανθρώπινου δυναμικού ακριβώς εκπαιδευμένου.
Ο στόχος του σχεδίου «Πέλαγος» είναι λοιπόν η μείωση των επιπέδων διαπερατότητας μερικών σημείων των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας και της Ιταλίας διαμέσου της εφαρμογής ενός ενιαίου συστήματος επίβλεψης και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων οργανωμένο σε επίπεδο νομικό, διοικητικό, τεχνολογικό, λογισμικό. Τέτοια συνοριακά σημεία πράγματι που έχουν προσδιοριστεί στην Κέρκυρα και στο Μπάρι χαρακτηρίζονται σήμερα, εξ’ αιτίας της γεωγραφικής τους θέσης, από αυξημένους παράγοντες διαπερατότητας όσον αφορά τη μεταφορά ανθρώπων και πραγμάτων.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα συνίσταται σε ένα καιτονομικό εργαλείο ελέγχου που έχει σκοπό την αύξηση των υπαρχόντων επιπέδων ασφαλείας, σε μερικά σημεία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης τα οποία βρίσκονται στις δύο χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία.

Συνεργαζόμενοι φορείς:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής
Πολυτεχνείο Μπάρι
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.)
Οργανισμός Λιμένος Μπάρι (Autorità Portuale di Bari


BIG

Βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της βιωσιμότητας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και συμβάλλοντας στην εφαρμογή των διατάξεων του Natura 2000 στις περιοχές της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Τα περιφερειακά παρατηρητήρια για τη βιοποικιλότητα , που αφορούν την ΕΕ και τις εθνικές δεσμεύσεις των περιφερειακών διοικήσεων, έχουν στρατηγική σημασία για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συνεχούς επικαιροποίησης των στοιχείων σχετικά με τη βιοποικιλότητα απειλούμενων ειδών. Στο έργο “BIG” γενικός στόχος είναι η βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης και της βιωσιμότητας των αγροτικών και παράκτιων προστατευόμενων περιοχών και η συμβολή στην εφαρμογή των διατάξεων του δικτύου Natura 2000 στην Ιταλία και την Ελλάδα.

URL: http://big-project.di.ionio.gr/


E-olive

Ενισχύοντας την παραγωγή ελαιολάδου μέσω καινοτόμων ICT εφαρμογών

Περιγραφή: Στόχος του e-olive είναι η ανάπτυξη ICT εργαλείων, πρακτικών και οδηγιών που θα εφαρμόζονται στην περιοχή της Μεσογείου με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων (και των αντίστοιχων υποπροϊόντων). Η σημαντικότερη πρόκληση για το παρόν έργο είναι να φέρει σε επαφή επιστήμονες από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, μαζί με τους παραγωγούς ελαιολάδου προκειμένου να εισαχθούν με ένα αποτελεσματικό τρόπο αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού του ελαιολάδου.

URL: http://www.e-olive-project.eu/


Cultural Unification through Learning and Technology (CULT)

European Commission: Framework Program Seven, People, Marie Curie: European Reintegration Grants

Οι σχέσεις απομακρυσμένων κοινοτήτων θα μπορούσαν να ενισχυθούν διαμέσου των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας από απόσταση (π.χ. WiFi, Bluetooth, Δημόσιες οθόνες, Οθόνες πολυεπαφής, κτλ), οι οποίες διευκολύνουν τις κοινές εμπειρίες όπως είναι ο διαμοιρασμός περιεχομένου και η συνεργατική αλληλεπίδραση από απόσταση. Σε αυτό το έργο ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό και κυρίως την αξιολόγηση ενός συστήματος επικοινωνίας από απόσταση για την περίπτωση των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν συμφωνίες συνεργασίας, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είναι το eTwinning.

Η προηγούμενη σχετική έρευνα ξεκίνησε την δεκαετία του ’70 από την καλλιτεχνική κοινότητα και αποτυπώθηκε σε βίντεο-εγκαταστάσεις που εξερευνούν τις σχέσεις μεταξύ της αρχιτεκτονικής, της τηλεόρασης και της κοινωνικής ταυτότητας. Στις δεκαετίες του ’80 και ’90 η καλλιτεχνική έμπνευση πέρασε στα εργαστήρια υπολογιστών μεγάλων πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών με στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας απομακρυσμένων ομάδων εργασίας σε πολυεθνικές εταιρείες. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε αρκετή ακαδημαϊκή έρευνα που να καταγράφει τις θετικές πλευρές της απομακρυσμένης επικοινωνίας (π.χ. συμμετοχή στα κοινά, προσωπική και κοινωνική ταυτότητα, κοινωνική συνειδηση, κτλ) σε θέματα της καθημερινής ζωής και συνεργασίας πέρα από τον εργασιακό χώρο.

Το έργο CULT μελετάει τις κοινωνικές επιπτώσεις της τοποθέτησης ενός συστήματος διάχυτου υπολογισμού στον φυσικό χώρο. Το σύστημα περιλαμβάνει εύχρηστο και ευχάριστο λογισμικό που επιτρέπει την κοινωνική διάδραση, τόσο από μακρυά όσο και από κοντά, με πολλαπλά μέσα και συσκευές χρήστη (π.χ. κινητό τηλέφωνο, χειρονομίες σε επιφάνεια πολυεπαφής, επιτραπέζιο υπολογιστή, κτλ). Το έργο CULT εστιάζει πάνω στην μελέτη των κοινωνικών επιδράσεων του συστήματος σε μια κατακερματισμένη κοινότητα μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία που συμμετέχουν βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ η βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός σχολείου είναι να βρίσκεται στην περιφέρεια και όχι σε αστικό κέντρο. Με αυτό τον τρόπο τα αποτελέσματα του έργου αφορούν γενικότερα όλες εκείνες τις κοινότητες που βρίσκονται μακρυά από τις πόλεις αλλά επιθυμούν να έχουν ίσες ευκαιρίες στην επικοινωνία και στην συμμετοχή στα κοινά.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Β.Χρυσικόπουλος
Υπότροφος Marie Curie: Δρ. Κ.Χωριανόπουλος
URL: http://cult.di.ionio.gr


EuDML

Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Μαθηματικών

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Μαθηματικής Βιβλιοθήκης (European Digital Mathematics Library – EuDML ). Το EuDML αποτελείται από εταίρους από ολόκληρη την Ευρώπη, σε μια προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν και να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη συλλογή και να την δομήσουν χρησιμοποιώντας τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση μιας ενιαίας πλατφόρμας η οποία θα μπορεί να υποστηρίζει τις υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης οι οποίες απαιτούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση: www.eudml.eu


VideoPal

Asynchronous video link between primary education schools in the USA and Greece

Περιγραφή: H έρευνα εξετάζει τις δυνατότητες της ασύγχρονης επικοινωνίας με βίντεο για την διευκόλυνση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής. Για το σκοπό αυτό έγινε μια συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς 30 παιδιών (9-11 ετών) από την ΗΠΑ και την Ελλάδα αναφορικά με την χρήση email και ασύγχρονων μηνυμάτων βίντεο με ένα νέο εργαλείο που φτιάχτηκε για αυτό τον σκοπό και λέγεται VideoPal.


S.M.ART.BUIL.T – Structural Monitoring of ARTistic and historical BUILding Testimonies

Η βασική ιδέα του έργου “S.M.ART. BUIL.T. “είναι η πρόληψη των κινδύνων, η οποία αφορά όχι μόνο την πρόληψη της απώλειας της ζωής και της περιουσίας, αλλά και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των ιστορικών κτηρίων από φυσικούς κινδύνους. Οι κύριοι στόχοι είναι η εφαρμογή των διαδικασιών για τη δομική παρακολούθηση, την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την ενίσχυση και την επισκευή των ιστορικών κτιρίων στο Τράνι και την Κέρκυρα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή σε τεχνικά στελέχη των τοπικών αρχών των Περιφερειών της Απουλίας και Ιονίων Νήσων μερικών αναντικατάστατων εργαλείων κατάρτισης για την ανάπτυξη ή / και επικύρωση των έργων δομικής αποκατάστασης και σεισμικής αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Polytechic of Bari (Lead Partner)
University of Salento
Municipality of Trani
Regional Direction for the Cultural and Landscape Heritage of Puglia
Corfu Municipality
Ionian University – Department of Informatics

Project Website: http://www.smartbuilt.eu


Adri Health Mob – Adriatic Model of Sustainable Mobility in the health & Care SectorTraMOOC

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δια-λειτουργικού ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος στον τομέα της υγείας και πρόνοιας στο χώρο της Αδριατικής, προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα των πολιτών (κάτοικοι / τουρίστες / χρήστες / ασθενείς) και να επιτευχθεί η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, μέσω ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος μεταφορών. Συγκεκριμένα τα αντικείμενα του έργου είναι τα εξής: Η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την αποτελεσματική συλλογή και ανάλυση ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών των χωρών της Αδριατικής. Η εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της υγείας και φροντίδας με επίκεντρο την κινητικότητα των πολιτών. Ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή των υφιστάμενων φυσικών υποδομών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κινητικότητα των πολιτών. Η δημιουργία ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου για ασθενείς που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως το Alzheimer και το Πάρκινσον. Η δημιουργία κοινών κανόνων και ιατρικών πρωτοκόλλων για την ασφαλέστερη και αποτελεσματική μετακίνηση των πολιτών Η παροχή έγκυρων πληροφοριών και συστάσεων στους πολίτες των χωρών της Αδριατικής σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους μετακίνησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης.

URL: http://adrihealthmob.eu/


DEFeND

Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Ηorizon 2020

Πρόσκληση: H2020-DS-2016-2017, Digital Security Focus Area

Διάρκεια έργου: 1 Ιουλίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2020

Προϋπολογισμός έργου: 2,737,300.00 €

URL: https://www.defendproject.eu/

Email: info@defendproject.eu

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Atos Spain S.A. (Ισπανία)

University of Brighton (Ηνωμένο Βασίλειο)

Business-e SPA (Ιταλία)

Bird & Bird LLP (Ηνωμένο Βασίλειο)

PDM E FC Projecto Desenvolvimento Manutencao Formacao e Consultadorialda (Πορτογαλία)

Ionian University (Ελλάδα)

GridPocket SAS (Γαλλία)

AbiLab-Centro di ricerca e innovazione per la banca (Ιταλία)

Fundacion Para la Investigacion Biomedica Hospital Infantil Universitario Niño Jesus (Ισπανία)

Pesthera Municipality (Βουλγαρία)

Αντικείμενο του έργου DEFeND

Ο στόχος του έργου DEFeND είναι να αναπτύξει μια τεχνολογική πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει σε οργανισμούς διαφορετικών κλάδων τη δυνατότητα να αποτιμήσουν την κατάσταση συμμόρφωσής τους με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους για την επίτευξη της συμμόρφωσης. Η πλατφόρμα DEFeND θα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και ανάλυσης μοντέλων με προδιαγραφές προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό σε δύο επίπεδα: το Επίπεδο Σχεδιασμού και το Επίπεδο Λειτουργίας. Η πλατφόρμα θα αναπτύσσει λειτουργίες σε τρεις περιοχές διαχείρισης: εύρους προσωπικών δεδομένων υπό επεξεργασία, διεργασιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα αξιοποιήσουν υπάρχοντα εργαλεία λογισμικού, εφαρμογές και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη των δομικών στοιχείων της πλατφόρμας. Το έργο περιλαμβάνει πιλοτικές δράσεις σε τέσσερις κλάδους (κλάδος υγείας, τραπεζικός κλάδος, κλάδος ενέργειας και τοπική αυτοδιοίκηση) μέσω των συνεργαζόμενων φορέων που εδρεύουν σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.


OCTaNe

Τεχνολογία για την Ενεργοποίηση Ανοιχτής Πόλης

Ακρωνύμιο έργου: OCTaNe

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020

Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διάρκεια έργου: 5/2018-5/2020

Προϋπολογισμός έργου: 676.005,00€

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ελλάδα)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ελλάδα)
Πανεπιστήμιο του Μπάρι (Ιταλία)
Κοινοπραξία για την ανάπτυξη της περιοχής Conca Barese (Ιταλία)
Αντικείμενο του Έργου OCTaNe

Το έργο έχει στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών μίας πόλης μέσω της ανάπτυξης μιας εφαρμογής για κινητό τηλέφωνο που επιτρέπει στον επισκέπτη να περιηγηθεί στην πόλη σαν να βρίσκεται σε ένα ανοιχτό μουσείο. Ο επισκέπτης, μέσω της εφαρμογής θα ανακαλύψει ενδιαφέρουσες πολιτιστικές και ιστορικές τοποθεσίες και παράλληλα θα πλοηγείται με έξυπνο τρόπο στην πόλη. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει πολιτιστικές και ιστορικές τοποθεσίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά του, να μάθει για την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και την ιστορία της πόλης, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων. Το βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η άρρητη σύνδεση μεταξύ της πλοήγησης του επισκέπτη, της οπτικής επαφής με το σημείο ενδιαφέροντος και η παροχή πληροφοριών. Η εφαρμογή θα παρέχει ενσωματωμένο χάρτη της πόλης και όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που επιλέγει ο επισκέπτης ως τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά και ιστορικά αξιοθέατα. Η εφαρμογή κινητού τηλεφώνου θα υπολογίζει και θα προτείνει στον επισκέπτη τη βέλτιστη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η προσβασιμότητα και η δυσκολία πρόσβασης (π.χ. ανηφορικοί δρόμοι, απότομοι δρόμοι, σκάλες κ.λπ.).

<< <
Οκτώβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 19-10-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς