Στόχος του προγράμματος Adri Health Mob

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δια-λειτουργικού ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος στον τομέα της υγείας και πρόνοιας στο χώρο της Αδριατικής, προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα των πολιτών (κάτοικοι / τουρίστες / χρήστες / ασθενείς) και να επιτευχθεί η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, μέσω ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος μεταφορών. Συγκεκριμένα τα αντικείμενα του έργου είναι τα εξής: Η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την αποτελεσματική συλλογή και ανάλυση ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών των χωρών της Αδριατικής. Η εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της υγείας και φροντίδας με επίκεντρο την κινητικότητα των πολιτών. Ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή των υφιστάμενων φυσικών υποδομών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κινητικότητα των πολιτών. Η δημιουργία ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου για ασθενείς που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως το Alzheimer και το Πάρκινσον. Η δημιουργία κοινών κανόνων και ιατρικών πρωτοκόλλων για την ασφαλέστερη και αποτελεσματική μετακίνηση των πολιτών Η παροχή έγκυρων πληροφοριών και συστάσεων στους πολίτες των χωρών της Αδριατικής σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους μετακίνησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης.

URL: http://adrihealthmob.eu/