Στόχος του προγράμματος MAVITRA

Στα πλαίσια της δράσης κατάρτισης στελεχών δομών απασχόλησης της Τυνησίας και του Μαρόκου σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, με μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (σεμινάριο και e-learning) του διακρατικού προγράμματος MAVITRA με τίτλο η «Η δυνητική αγορά εργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου» θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

α. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από κοινού με την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
β. Η εκπόνηση οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους καταρτιζόμενους για την μελέτη του παραπάνω εκπαιδευτικού υλικού.
γ. Η διάθεση εκπαιδευτή για την υποστήριξη των καταρτιζομένων στη μελέτη του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
δ. Η συμμετοχή του Τμήματος στο προβλεπόμενο από το έργο τριήμερο σεμινάριο με τη διάθεση εκπαιδευτή εκπαιδευτών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.mavitra.org