Γ Εξάμηνο

Κρυπτογραφία

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Κρυπτογραφία ΜΘ500 Γ Επιλογής  4
4
Μάγκος Μ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Κλασσικοί Αλγόριθμοι – Ασφάλεια και Κρυπτανάλυση. Μονοαλφαβητικοί Αλγόριθμοι Αντικατάστασης: Αλγόριθμος Ολίσθησης, Γενικευμένος Αλγόριθμος Αντικατάστασης, Αλγόριθμος Affine. Πολυαλφαβητικοί Αλγόριθμοι Αντικατάστασης: Αλγόριθμος Vigenere, Αλγόριθμος Hill. Κλασσικοί Αλγόριθμοι Αναδιάταξης: Αλγόριθμος Μετάθεσης. Απόλυτη και Υπολογιστική Ασφάλεια. Ο Αλγόριθμος One-Time-Pad (OTP). Εντροπία και Ασφάλεια Κρυπτοαλγορίθμων. Πλεονασμός Φυσικής Γλώσσας και Ασφάλεια. Απόσταση Ενοποίησης. Τυχαιότητα και Ψευδοτυχαιότητα: Γεννήτορες παραγωγής ψευδοτυχαιότητας. Μοντέρνα Συμμετρικά Κρυπτοσυστήματα: Αλγόριθμοι Τμήματος και Αλγόριθμοι Ροής. Αλγόριθμος DES, Αλγόριθμος Triple-DES, Αλγόριθμος S/DES. Tρόποι λειτουργίας συμμετρικών αλγορίθμων: Τρόποι ECB, CBC, OFB, CFB, CTR. Ακεραιότητα με Μονόδρομες Συναρτήσεις Hash: Σχεδίαση και Ασφάλεια συναρτήσεων Hash, εφαρμογές στην ασφάλεια συστημάτων και δικτύων. Αυθεντικότητα με Συναρτήσεις MAC: Σχεδίαση και ασφάλεια συναρτήσεων MAC, εφαρμογές στην ασφάλεια συστημάτων και δικτύων. Συνδυασμένες υπηρεσίες: Εμπιστευτικότητα και Αυθεντικότητα με συμμετρικά συστήματα. Ασύμμετρα Συστήματα ΔΚ. Κρυπτογράφηση με τον Αλγόριθμο RSA. O Αλγόριθμος Rabin. Ντετερμινιστική και Πιθανοτική Κρυπτογράφηση με ΔΚ. Ο Αλγόριθμος  κρυπτογράφησης Elgamal. Ο Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης Goldwasser-Micali. Ψηφιακή Υπογραφή με αλγορίθμους ΔΚ. Ψηφιακή Υπογραφή με τον Αλγόριθμο RSA. Συνδυασμένες υπηρεσίες: Εμπιστευτικότητα και Αυθεντικότητα με κρυπτοσυστήματα ΔΚ. Διαχείριση Δημόσιου Κλειδιού: Πιστοποιητικά Χ.509. Κεντρικά Μοντέλα Εμπιστοσύνης – Υποδομές ΔΚ: Ιεραρχική πιστοποίηση, Δια-πιστοποίηση, Ιεραρχίες Πολλών Επιπέδων. Μοντέλα Κατανεμημένης Εμπιστοσύνης. Το μοντέλο PGP. Εφαρμογές κρυπτοαλγορίθμων στην ασφάλεια συστημάτων και δικτύων.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων – αρχες και εφαρμογες. William Stallings, ΙΩΝ 2012.
  2. Σύγχρονη Κρυπτογραφία – Θεωρία και Εφαρμογές. M. Burmester, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας. Β. Χρυσικόπουλος. Παπασωτηρίου, 2010.
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account