Γ Εξάμηνο

Στατιστική

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Στατιστική ΜΘ140  Γ Κορμού  4
6
Αυλωνίτης Μ.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Θεωρία δειγματοληψίας, Τυχαία δείγματα, Τυχαίοι αριθμοί. Περιγραφή στατιστικών δεδομένων με πίνακες και γραφήματα, Πίνακας συχνοτήτων, Ραβδόγραμμα, Ιστόγραμμα. Στατιστικές εκτιμήσεις, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Διαδικασία ελέγχου στατιστικής υπόθεσης, Στατιστική υπόθεση, Στατιστική ελέγχου, Περιοχή απόρριψης, Απόφαση ελέγχου. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση. Η παραβολή ελαχίστων τετραγώνων, Ανάλυση διασποράς. Συντελεστής συσχέτισης και σημειακή εκτίμηση του. Σχέση συντελεστή συσχέτισης και παλινδρόμησης. Χρήση στατιστικού λογισμικού.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. “Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων”, Γεωργιακώδης Φώτης A.,Τσίμπος Κλέων Χ., Εκδόσεις Σταμούλη, ISBN 978-960-351-315-6, 2000
  2. “Πιθανότητες, τυχαίες μεταβλητές και στοχαστικές διαδικασίες”, Papoulis Athanasios, Pillai S. Unnikrishna, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, ISBN 978-960-418-127-8, 2007
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account