Δ Εξάμηνο

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα ΗΥ310  Δ Κορμού  4
6
Πατέλη Α., Κουρουθανάσης Π.
 
Περιγραφή Μαθήματος:
Η έννοια του συστήματος. Νόμοι και αρχές της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων (δομή, όρια, εντροπία, κ.ά.). Μεθοδολογίες Δύσκαμπτων κι Ευμετάβλητων Συστημάτων. Θεωρία Ευμετάβλητων Συστημάτων του P. Checkland. Ο στρατηγικός ρόλος των Π.Σ. Κύκλος ζωής πληροφοριακών συστημάτων. Τεχνικές περιγραφής και ανάλυσης της δομής ενός πληροφοριακού συστήματος. Στρατηγικές και Μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Ποιότητα και παράγοντες επιτυχίας ενός Π.Σ. Οργανισμοί και λειτουργικές διαδικασίες. Πληροφορία, μάνατζμεντ και λήψη αποφάσεων. Οργανωτικός ανασχεδιασμός και ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών.

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Κιουντούζης, Ε. (2009) Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Μπένου (3η Έκδοση), Αθήνα.
  2. Avison, D., Fitzgerald, G. (2007) Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (1η Έκδοση), Αθήνα.
  3. Malaga, R. A. (2005) Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα.
  4. Πολλάλης, Γ.Α., Γιαννακόπουλος, Δ.Ι., Παπουτσής, Ι. (2004) Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων Ι – Εισαγωγή στην Τεχνολογία και Στρατηγική, Εκδόσεις Θ. Σταμούλης, Αθήνα.
  5. Laudon, K.C., Laudon, J.P. (2006) Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (MIS) – Οργάνωσης και Τεχνολογία στη Δικτυωμένη Επιχείρηση, Έκτη Αμερικανική Έκδοση, Κλειδάριθμος, Αθήνα.
 
Πληροφορίες – Υλικό:

Log In

Create an account