Ζ Εξάμηνο

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής

Μάθημα Κωδικός  Εξάμηνο Τύπος Ώρες Εργαστήριο /
Φροντιστήριο
ECTS Διδάσκοντες
Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Πληροφορικής  Ζ Επιλογής  4
4
Τζαναβάρης Σπ.
Περιγραφή Μαθήματος:
Η Πληροφορική στην  Εκπαίδευση. Οι  ΤΠΕ ως  μέσο  γνώσης, έρευνας και  μάθησης στα  διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Βασικές  έννοιες και  χρησιμοποιούμενη  ορολογία του  τοµέα  της  Διδακτικής της  Πληροφορικής. Παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και  προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης, μαθησιακές δυσκολίες σε βασικές  έννοιες της Πληροφορικής, παραδείγματα από σχέδια  μαθήματος και δραστηριότητες.  Οργάνωση Μαθήματος:  διδακτικά μοντέλα, διδακτικοί στόχοι, προσδοκώμενα  αποτελέσματα, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασμός της  διδασκαλίας. Αξιολόγηση: σκοποί, λειτουργίες,  εργαλεία αξιολόγησης, ανατροφοδότηση.  Διδακτικά προβλήματα και  διδακτικές  παρεμβάσεις µε  τη  χρήση των ΤΠΕ.  Διδασκαλία πληροφορικής σε  άτομα  µε  ειδικές ανάγκες. Αξιοποίηση του  διαδικτύου για  εκπαίδευση των  μαθητών και  διαρκή επιμόρφωση. Μάθηση   από  απόσταση   µέσω  των  νέων   τεχνολογιών.  Γνωριμία µε  βασικές   παιδαγωγικές θεωρήσεις, Η Πληροφορική στην  εκπαίδευση. Πολιτική και βαθμός  ενσωμάτωσης της πληροφορικής στην  εκπαίδευση στην  Ελλάδα  και άλλες  Ευρωπαϊκές χώρες.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Depover, C., Karsenti, T., & Κόμης, B. (2010). Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας: Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
  2. Παγγέ, Τ. (2015). Εκπαιδευτική τεχνολογία και εφαρμογές διαδικτύου. Θεσ/νίκη: Μούργκος Ιωάννης.
Πληροφορίες – Υλικό:
  • Υλικό μαθήματος (e-class)

Log In

Create an account